Selamlar.

Bu yazı 2012 yılında CodeMachine’de paylaşılmış yazının böyle tercümesi gibil bir şeydir. Windows 7 işletim sistemindeki temel veri yapılarını ve aşağı yukarı neler ile bağlantılı olduğunu anlatan kısa ve öz anlatımlar diyebiliriz.. Dilimizde de bu yapıların az çok belgelenmiş olması için burada paylaşıyorum.

Çift Yönlü Bağlı Liste

nt!_LIST_ENTRY

Windows çekirdeğindeki çoğu veri yapısı bağlı listelerde muhafaza edilir. LIST_ENTRY yapısı ise bu veri yapılarının döngüsel olarak muhafaza edilmesinde kullanılan yapıdır. LIST_ENTRY yapısı, veri yapısı listesinde hem başlangıç elemanını hem de geri kalan elemanları göstermek için kullanılır. Bu yapı genellikle listedeki elemanları tanımlayan daha büyük veri yapılarının içinde tutulur.

Windbg hata ayıklayıcısındaki “dt -l” komutu, içerisinde LIST_ENTRY yapısı gömülen bağlı yapıların içerisindeki tüm LIST_ENTRY yapılarını, ve bunların elemanlarını yazdırır. Ayrıca “dl”(ayrıca !dflink) ve “db”(ayrıca !dblink) komutları yine çift yönlü bağlı listeleri sırasıyla ileriye ve geriye olacak şekilde gezmeye yardımcı olabilir.

İlgili Fonksiyonlar: InitializeListHead(), IsListEmpty(), InsertHeadList(), InsertTailList(), RemoveHeadList(), RemoveTailList(), RemoveEntryList(), ExInterlockedInsertHeadList(), ExInterlockedInsertTailList(), ExInterlockedRemoveHeadList()

İşlem ve İşlemcik (Process, Thread)

nt!_EPROCESS

Windows çekirdeği bir işlemi ve çekirdeğin o işlemi yönetebilmesi için gereken tüm bilgileri EPROCESS yapısında saklar. Sistemde çalışan her işlem için bir adet EPROCESS yapısı bulunmaktadır. Bu işlemlere çekirdekte çalışan iki işlem olan Sistem Boşta İşlemi(System Idle Process) ve Sistem İşlemi(System Process) de dahildir.

EPROCESS yapısı çekirdeğin yönetim(executive) bileşenine ait bir yapıdır. Bu yapı, tutamak tablosu(handle table), sanal hafıza, güvenlik, hata ayıklama, istisna, oluşturma bilgisi, G/Ç aktarma istatistikleri, işlem zamanlamaları gibi bilgileri içerir.

Sistem işleminin EPROCESS yapısı nt!PsInitialSystemProcess sabitinde, sistem boşta işleminin EPROCESS yapısı ise nt!PsIdleProcess sabitinde saklanmaktadır.

Herhangi bir işlem belki de aynı anda birden fazla gruba ait olabilir. Örneğin, bir işlem sistemde her zaman aktif olan işlemler listesinde olabilir, veya bir işlem belirli bir oturum(session) içerisinde çalışan bir grup işlemden biri olabilir, yahut bir işlem bir iş yapısının(job) bir parçası da olabilir. Bu grupların uygulamasını yapabilmek için, EPROCESS yapıları, yapılardaki farklı alanları kullanarak çoklu listelerin bir parçası halinde muhafaza edilirler.

ActiveProcessLink alanı sistemde bulunan işlemlerin EPROCESS yapılarının birbirine bağlı liste olarak muhafaza edilmesi için kullanılır, bu listenin en başını ise nt!PsActiveProcessHead sabiti gösterir. Benzer şekilde, SessionProcessLinks alanı aktif olan oturumdaki işlemlerin EPROCESS yapılarının bağlı bir şekilde tutulduğu alandır, bu alanın en başı ise MM_SESSION_SPACE.ProcessList sabitiyle gösterilmektedir. JobLinks alanı ise, en başının EJOB.ProcessListHead sabitiyle gösterildiği, sistemdeki bir iş’in parçası olan işlemlerin EPROCESS yapılarını bağlı bir şekilde tutulduğu alandır. Hafıza yöneticisinin global değişkeni olan MmProcessList, MmProcessLinks alanının muhafaza ettiği işlemlerin bağlı olarak tutulduğu listeyi gösteren alandır. Bu liste, MiReplicatePteChange() fonksiyonu tarafından işlemin çekirdek tarafındaki sanal adres alanını güncellemek için kullanılır.

İşleme ait tüm işlemcikler listesinin en başını ise ThreadListHead alanı gösterir. İşlemciklerin bu listeye eklenmesi sırasında kullanılan alan ise ETHREAD.ThreadListEntry‘dir.

Bir çekirdek değişkeni olan ExpTimerResolutionListHead, NtSetTimerResolution() fonksiyonunu çağırarak süreölçer aralığını(timer interval) değiştirmek isteyen işlemler listesinin en başını muhafaza eder. Bu liste ExpUpdateTimerResolution() fonksiyonu tarafından tüm işlemlerde “time resolution” değerlerinin istenen en küçük değere güncellenmesi için kullanılır.

Windbg hata ayıklayıcısında bulunan “!process” komutu EPROCESS yapısı içerisindeki bilgileri gösterir. “.process” komutu ise hata ayıklayıcının sanal adres bağlam alanını(context) belli bir işleminkiyle değiştirmek için kullanılır. Bunun yapılması, canlı bir hata ayıklama yahut bir çökmeden alınan çıktının incelenmesi sırasında işlemin hata ayıklamasından geçmesi için önemlidir.

İlgili Fonksiyonlar: ZwOpenProcess(), ZwTerminateProcess(), ZwQueryInformationProcess(), ZwSetInformationProcess(), PsSuspendProcess(),PsResumeProcess(), PsGetProcessCreateTimeQuadPart(), PsSetCreateProcessNotifyRoutineEx(), PsLookupProcessByProcessId(), PsGetCurrentProcess(), PsGetCurrentProcessId(), PsGetCurrentProcessSessionId(), PsGetCurrentProcessWin32Process(), PsGetCurrentProcessWow64Process(), PsGetCurrentThreadProcess(), PsGetCurrentThreadProcessId(), PsGetProcessCreateTimeQuadPart(), PsGetProcessDebugPort(), PsGetProcessExitProcessCalled(), PsGetProcessExitStatus(), PsGetProcessExitTime(), PsGetProcessId(), PsGetProcessImageFileName(), PsGetProcessInheritedFromUniqueProcessId(), PsGetProcessJob(), PsGetProcessPeb(), PsGetProcessPriorityClass(), PsGetProcessSectionBaseAddress(), PsGetProcessSecurityPort(), PsGetProcessSessionIdEx(), PsGetProcessWin32Process(), PsGetProcessWin32WindowStation(), PsGetProcessWow64Process()

nt!_KPROCESS

EPROCESS yapısı içerisinde gömülü, ve EPROCESS.Pcb alanında tutulan KPROCESS yapısı çekirdeğin düşük seviyedeki katmanları tarafından kullanılır ve zamanlayıcı ile alakalı bilgiler olan işlemcikler, kuantum, öncelik seviyesi, çalıştırılma süreleri gibi bilgileri içerir.

ProfileListHead alanı, bu işlem için oluşturulan profilleme nesnelerinin listesini içerir. Bu liste, profilleme kesmesi tarafından yönerge göstericisinin(instruction pointer) profillemesinin yapılabilmesi için kullanılır.

ReadyListHead bu işlem içerisinde çalıştırılmaya hazır bekleyen işlemciklerin listesini içerir. Bu liste yalnızca hafızada kalıcı olmayan işlemler için boş değildir. Hazırda bekleyen işlemciklerin KTHREAD yapıları bu listeye KTHREAD.WaitListEntry alanı ile bağlanırlar.

ThreadListHead alanı ise işlemde bulunan tüm işlemcikler listesinin en başını gösteren alandır. KTHREAD veri yapıları bu listeye KTHREAD.ThreadListEntry alanı kullanarak bağlanırlar. Bu liste çekirdek tarafından işlemde bulunan tüm işlemleri bulabilmek için kullanılır.

nt!_ETHREAD

Windows çekirdeği, ETHREAD yapısını işlemcikleri tanımlamak için kullanır. Sistemde bulunan tüm işlemcikler için bir adet ETHREAD yapısı bulunmaktadır ve bu işlemciklere Sistem Boşta İşlemi’nde bulunan işlemcikler de dahildir.

ETHREAD yapısı çekirdeğin yönetim bileşenine ait bir yapıdır ve diğer yönetim bileşenleri olan G/Ç yöneticisi, güvenlik referans gözlemcisi, hafıza yöneticisi gibi bileşenlerin ihtiyaç duyduğu bilgileri tutar.

Tcb alanı, ETHREAD içerisinde gömülü olan KTHREAD yapısını içerir ve bu alan işlemcik zamanlama ile ilgili bilgileri tutar.

Tüm işlemler, içerisinde çalışan işlemcikleri tanımlayan ETHREAD yapılarının listesini EPROCESS yapısı içerisinde bulunan TheadListHead alanında tutarlar. ETHREAD yapıları bu listeye kendi yapılarındaki ThreadListEntry alanını kullanarak bağlanırlar.

KeyedWaitChain alanı belirli bir “keyed” olayında beklemekte olan işlemciklerin muhafaza edilmesi için kullanılır.

IrpList alanı bu işlemcik tarafından oluşturulan ve çeşitli sürücüler veya donanımlar tarafından işlenmeyi bekleyen IRPlerin listesini tutmaktadır. İşlemciğin sonlandırılması durumunda bu listede bulunan IRPlerin de iptal edilmesi gerekmektedir.

CallbackListHead alanı işlemciğin kayıt defterinde bir işlem yapması durumunda kayıt defteri filtreleme sürücülerini bilgilendirecek olan geriçağrımların tutulduğu bir bağlı listeyi gösterir. Bu alan, geriçağrımlardaki önce(pre) ve sonra(post) bildirimleri sırasında geçerlidir.

Win32StartAddress alanı, işlemciğin en baş fonksiyonunun adresini tutan alandır. Örneğin bu alan kullanıı modunda oluşturulan işlemcikleri için CreateThread() fonksiyonuna verilen fonksiyon, çekirdek modunda oluşturulan işlemcikler için ise PsCreateSystemThread() fonksiyonuna verilen fonksiyon olabilir.

ActiveTimerListHead alanı bu işlemcik tarafından aktif olarak işaretlenen (yani bir süre sonra sona erecek olan) süreölçer nesnelerinin tutulduğu listenin en başını göstermektedir. ActiveTimerListLock bu listeyi korumakta, ETIMER.ActiveTimerListEntry alanı ise diğer süreölçerlerin ExpSetTimer() fonksiyonu ile bu listeye eklenmesinde kullanılmaktadır.

Windbg hata ayıklayıcısının “!thread” komutu, işlemcik hakkında bilgi verir. “.thread” komutu ise hata ayıklayıcının CPU bağlam alanını belirli bir işlemciğinki ile değiştirmek için kullanılır.

İlgili Fonksiyonlar : PsCreateSystemThread(), PsTerminateSystemThread(), PsGetCurrentThreadId(), PsSetCreateThreadNotifyRoutine(), PsRemoveCreateThreadNotifyRoutine(), PsLookupThreadByThreadId(), PsIsSystemThread(), PsIsThreadTerminating(), ZwCurrentThread()

nt!_KTHREAD

ETHREAD yapısı içerisinde gömülü olarak bulunan ve ETHREAD.Tcb alanında saklanan KTHREAD yapısı çekirdeğin düşük katmanları tarafından kullanılır ve işlemcik yığınları, zamanlama, APCler, sistem çağrıları, öncelik, çalıştırılma zamanları gibi bilgileri içerir.

QueueListEntry alanı KQUEUE yapısı ile ilişkili olan işlemcikleri birbirine bağlamak için kullanılır, bu listenin en başı ise KQUEUE.ThreadListHead alanı ile gösterilir. KQUEUE yapıları yönetim birimindeki işçi kuyruklarını (EX_WORK_QUEUE) ve G/Ç tamamlanma noktalarını uygulamaya geçirebilmek için kullanılırlar. Bu alan, KiCommitThreadWait() gibi fonksiyonlar tarafından mevcut işçi işlemciğin bir işçi kuyruğu dışında bir şeyi beklemesi durumunda kuyrukta olan diğer işlemcikleri aktif etmek için kullanılır.

MutantListHead alanı bu işlemciğin elde ettiği mutex nesnelerinin listesini tutmaktadır. KiRundownMutants() fonksiyonu işlemciğin sonlandırılması sırasında bu listeyi kontrol ederek bırakılmamış bir mutex nesnesi olup olmadığını kontrol eder. Böyle bir durumda sistemde THREAD_TERMINATE_HELD_MUTEX hatası oluşur.

Win32Thread alanı, işlemcik kendisini UI işlemciğine çevirdiğinde (yani USER32 veya GDI32 kütüphanelerine ait bir fonksiyon kullandığında) Win32K.sys‘i tanımlayan yapı olan W32THREAD yapısına işaret eder. Bu çevrim işlemi PsConvertToGuiThread() fonksiyonu tarafından yapılır. Bir Win32K.sys fonksiyonu olan AllocateW32Thread(), PsSetThreadWin32Thread() fonksiyonunu çağırarak Win32Thread alanının değerini tanımlar. Her işlemcik için ayrılan bu yapının boyutu bir Win32K.sys değişkeni olan W32ThreadSize içerisinde saklanmaktadır.

WaitBlock alanı işlemciklerin yerel çekirdek nesnelerinde beklemek için kullandığı 4 adet KWAIT_BLOCK yapısından oluşan bir dizidir. Bunlardan biri zaman aşımı ile beklemenin (yani süreölçer ile) uygulanabilmesi için ayrılmıştır, bu nedenle yalnızca KTIMER nesneleri ile kullanılabilir.

WaitBlockList alanı, işlemciğin bir veya daha fazla nesne üzerinde bekleme yaparken kullandığı KWAIT_BLOCK yapı dizisine işaret etmektedir. Bu alan, KiCommitThreadWait() fonksiyonu tarafından işlemcik bekleme durumuna geçmeden önce belirlenir. Eğer işlemciğin beklediği nesne sayısı THREAD_WAIT_OBJECTS(3) değerinden az ise, WaitBlockList yerleşik bir WaitBlock[] dizisine işaret eder fakat eğer işlemciğin beklediği nesne sayısı THREAD_WAIT_OBJECTS değerinden çok fakat MAXIMUM_WAIT_OBJECTS(64) değerinden az ise, bu durumda WaitBlockList alanı dışarıdan tahsisi yapılmış bir KWAIT_BLOCK dizisini gösterir. ObpWaitForMultipleObjects() fonksiyonu, KWAIT_BLOCK dizisini ‘Wait’ etiketini kullanarak tahsis eden fonksiyonlardan biridir.

WaitListEntry alanı belirli bir işlemcide bekleme durumunda olan işlemciklerin listesine KTHREAD yapılarını eklemek için kullanılır. Her Çekirdek İşlemci Kontrol Bloğu(KPRCB) içerisinde bulunan WaitListHead alanı, KTHREAD.WaitListEntry alanı yardımıyla listeye eklenen işlemciklerin başlangıçını tutmaktadır. İşlemcikler bu listeye KiCommitThreadWait() fonksiyonu ile eklenmekte, KiSignalThread() fonksiyonu ile silinmektedir.

İlgili Fonksiyonlar : KeWaitForSingleObject(), KeWaitForMultipleObject(), KeSetBasePriorityThread(), KeGetCurrentThread(), KeQueryPriorityThread(), KeQueryRuntimeThread(), KeSetSystemGroupAffinityThread(), KeRevertToUserAffinityThreadEx(), KeRevertToUserGroupAffinityThread(), KeDelayExecutionThread(), KeSetSystemAffinityThreadEx(), KeSetIdealProcessorThread(), KeSetKernelStackSwapEnable()

Çekirdek ve Donanım Soyutlama Katmanı(HAL)

nt!_KPCR

KPCR Çekirdek İşlemci Kontrol Bölgesi(Kernel Processor Control Region) denilen bir alanı temsil eder. Bu alan, her CPU için çekirdek ve HAL tarafından paylaşılan bilgileri içerir. Sistemde kaç tane CPU varsa, o kadar da KPCR yapısı bulunur.

Kullanımda olan CPU’nun KPCR alanı her zaman 32 bit sistemlerde fs:[0] aracılığıyla, 64 bit sistemlerde ise gs:[0] aracılığıyla erişime açıktır. Sıklıkla kullanılan çekirdek fonksiyonları olan PsGetCurrentProcess(),* KeGetCurrentThread()* gibi fonksiyonlar bilgileri bu yazmaçlar aracılığıyla KPCR yapısından alırlar.

Prcb alanı gömülü olarak Çekirdek İşlemci Kontrol Bloğu(Kernel Processor Control Block) denilen alanını temsil eden KPRCB yapısını içermektedir.

Windbg hata ayıklayıcısında bulunan “!pcr” komutu PCR içerisinde bulunan bazı bilgileri göstermek için kullanılabilir.

nt!_KINTERRUPT

Kesme Servis Rutinleri (Interrupt Service Routine - ISR) bir kesme veya istisna meydana geldiğinde CPU tarafından çalıştırılmaktadır. Kesme Tanımlama Tablosu (Interrupt Descriptor Table - IDT), çekirdek tarafından kayıt edilmiş ISRlere işaret eden bir CPU tarafında tanımlı bir tablodur. Bu tablo, kesme veya istisna oluşması durumunda çalıştırılacak olan ISRnin bulunup işlenmesi için kullanılmaktadır. Toplamda 256 girdiye sahiptir, her biri kendine ait bir ISRye işaret edebilir. Kesme vektörü denilen değer ise IDTdeki belirli bir yere verilen indeks değeridir. KINTERRUPT yapısı ise sürücü tarafından tanımlanan, ve bu vektörlerden birinde bulunan bir ISRyi temsil eden yapıdır.

DispatchCode alanı kesme sırasında çalışacak olan ilk birkaç baytı içeren bir dizidir. Belirli bir vektör numarasına ait IDT girdisi direkt olarak DispatchCode dizisine işaret eder, burası da DispatchAddress tarafından belirtilen fonksiyonu çağırır. Burada belirtilen fonksiyon genelde KiInterruptDispatch()‘dir ve görevi sürücü tarafından sağlanan ve ServiceRoutine alanında belirtilen ISR‘nin çalışabileceği ortamı ayarlamaktır.

Mesaj Sinyalli Kesmeler (Message Signaled Interrupt - MSI) için ServiceRoutine alanı bir çekirdek fonksiyonu olan KiInterruptMessageDispatch() fonksiyonunu gösterir, bu fonksiyon sürücü tarafından sağlanan ve MessageServiceRoutine alanında bulunan MSI kesme servis rutinini çağırır.

ActualLock alanı, sürücü tarafından sunulan ISR çalıştırılmadan önce SynchronizeIrql alanında belirtilen IRQL seviyesinde elde edilen döneç kilit’e(spinlock) gösterici içerir.

PCI yolu üzerinde izin verilen kesme paylaşımı nedeniyle birkaç KINTERRUPT yapısı bir adet Kesme İsteği Hattı(Interrupt Request Line(IRQ)) üzerine kayıt edilebilir. Bu tür paylaşımlı kesme vektörleri için tanımlanan IDT girdileri ilk KINTERUPT yapısına işaretçi içerir, ardından bu KINTERUPT yapısı kendi içerisinde diğer yapılara InterruptListEntry alanı ile bağlanır.

Hata ayıklayıcının “!idt -a” komutu belirli bir işlemcinin tüm Kesme Tanımlama Tablosu(Interrupt Description Table) içeriğini gösterir.

İlgili Fonksiyonlar : IoConnectInterrupt(), IoConnectInterruptEx(), IoDisconnectInterrupt(), IoDisconnectInterruptEx(), KeAcquireInterruptSpinLock(), KeReleaseInterruptSpinLock(), KeSynchronizeExecution()

nt!_CONTEXT

CONTEXT yapısı, istisna bağlam alanının(exception context) CPU bağımlı parçası olan CPU yazmaçları gibi bilgileri içeren bir yapıdır. Örneğin KiDispatchException() gibi fonksiyonlar tarafından istisnaların işlenmesi için kullanılır.

CONTEXT yapısının bazı içerikleri KeContextFromKframes() fonksiyonu tarafından KTRAP_FRAME yapısında yakalanan yazmaç bilgileriyle değiştirilir. Aynı şekilde istisna işlendikten sonra CONTEXT yapısının değişen içeriği KeContextToKframes() fonksiyonu tarafından tekrardan KTRAP_FRAME yapısına geri döndürülür. Bu mekanizma yapılandırılmış istisna işleme(structured exception handling - SEH)nin uygulanmasında kullanılmaktadır.

ContextFlags alanı CONTEXT yapısındaki hangi alanların geçerli veri içerdiğini belirleyen bir bit maskesidir. Örneğin CONTEXT_SEGMENTS değeri bağlam alanı(context) yapısındaki segment yazmaçlarının geçerli olduğu bilgisini verir.

Hata ayıklayıcının “.cxr” komutu hata ayıklayıcının mevcut yazmaç bağlam alanını CONTEXT yapısında saklananlar ile değiştirir.

İlgili Fonksiyonlar : RtlCaptureContext()

nt!_KTRAP_FRAME

KTRAP_FRAME yapısı istisna veya kesmenin işlenmesi anında işlemcinin yazmaçlarında bulunan verinin kaydetmek için kullanılmaktadır. KTRAP_FRAME yapıları genellikle işlemciğin çekirdek modu yığınından tahsis edilmektedir. “Trap frame”lerin küçük bir bölümü işlemci tarafından kendi kesme ve istisna işleme işlemleri için doldurulmaktadır, geri kalan kısmı ise Windows tarafından sunulan KiTrap0E() veya KiPageFault() ve KiInterruptDispatch() gibi yazılım istisna ve kesme işleyicisi fonksiyonlar tarafından oluşturulmaktadır. x64 işlemcilerde, “trap frame”de bulunan ve uçucu olmayan(? non-volatile) yazmaç değerleri gibi bazı alanlar istisna işleyicileri tarafından doldurulmaz.

Hata ayıklayıcının “.trap” komutu hata ayıklayıcınn mevcut yazmaç bağlam alanını KTRAP_FRAME yapısı içerisinde tutulan ile değiştirir.

nt!_KDPC

DPC rutinleri kesmelerin işlenmesini DISPATCH_LEVEL seviyesine ertelemek için kullanılır. Bu, işlemci tarafından yüksek seviye bir IRQL’de(örn DIRQLx) geçirilen toplam zamanı azaltır. DPC’ler ayrıca çekirdekte süresi geçen süreölçerler(timer) için bildirim alınırken de kullanılır. Genellikle Kesme servis rutinleri(ISRler) ve süreölçerler DPCleri kullanırlar.

Gecikmeli İşlem Çağrısı(Deferred Procedure Call - DPC), KDPC yapısı tarafından tanımlanır ve sürücü tarafından verilen ve DISPATCH_LEVEL seviyesinde yabancı bir işlemciğin bağlam alanında(arbitrary thread context) çalıştırılacak olan rutine işaretçi içerir.

Kesme servis rutinleri gibi kesmeye uğrayan işlemciğin yığınını kullanarak çalışan rutinlerin aksine, DPC rutinleri her işlemci için ayrı bulunan ve KPCR.PrcbData.DpcStack alanında saklanan yığın üzerinde çalışırlar.

DEVICE_OBJECT yapısı içerisindeki Dpc alanında KDPC yapısı barındırır, burası ISR’ler tarafından kullanılan DPC’yi içerir.

KDPC yapıları sistemde bulunan her işlemci için ayrı DPC kuyruğunda bulunur. KPCR veri yapısının PrcbData.DpcData[0] alanı bu kuyrukların en başını gösterir. KDPC yapısının DpcListEntry alanı ise bu listedeki DPC’leri yönetmek için kullanılır.

Hata ayıklayıcının “!pcr” ve “!dpcs” komutları tek bir CPU için DPC rutinleri hakkında bilgi vermektedir.

İlgili Fonksiyonlar: IoRequestDpc(), IoInitializeDpcRequest(), KeInitializeDpc(), KeInsertQueueDpc(), KeRemoveQueueDpc(), KeSetTargetProcessorDpcEx()

nt!_KAPC

Eşzamanlı Olmayan İşlem Çağrısı (Asynchronous Procedure Call - APC) fonksiyonları belli bir işlemcikte PASSIVE_LEVEL veya APC_LEVEL seviyesinde çalışan fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlar sürücüler tarafından istenilen işlemciğin bağlam alanında işlem yapmak için kullanılırlar, özellikle işlemin kullanıcı modu sanal adres alanına erişmek için. Windows işletim sistemindeki belli işlevsellikler (örneğin işlemciklerin işlemlere eklenmesi/ayrılması, işlemciklerin duraklatılıp devam ettirilmesi) APCler üzerine kurulan mekanizmalar aracılığıyla sağlanır. Kullanıcı modu, normal çekirdek modu ve özel çekirdek modu olmak üzere 3 çeşit APC vardır.

KAPC yapısı, sürücü tarafından belirlenen belirli bir işlemciğin bağlam alanında, PASSIVE_LEVEL veya APC_LEVEL seviyesinde çalışan belirli fonksiyonları, koşullar uygun olduğunda çalıştırmaya yarayan Eşzamanlı Olmayan İşlem Çağrılarının yapısını temsil eder.

KTHREAD.ApcState.ApcListHead[] dizisinde bulunan 2 girdi işlemcikte çalışmak için bekleyen kullanıcı ve çekirdek modu APClerinin listesini tutar. KAPC yapıları bu listelere kendilerinin ApcListEntry alanını kullanarak bağlanırlar.

KTHREAD.SpecialApcDisable alanının negatif bir değer alması özel ve normal çekirdek APClerinin o işlemcik için devre dışı kalmasına sebep olur.

KTHREAD.KernelApcDisable alanının negatif bir değer alması normal çekirdek APClerinin o işlemcik için devre dışı kalmasına sebep olur.

NormalRoutine alanı özel çekirdek APCleri için NULL değerini içerir. Normal çekirdek APCleri için ise PASSIVE_LEVEL seviyesinde çalışacak fonksiyon adresini içerir.

KernelRoutine alanı APC_LEVEL seviyesinde çalıştırılacak fonksiyonu gösterir.

RundownRoutine alanı işlemciğin sonlandırılmasına müteakip APCnin bırakılması esnasında çalıştırılacak fonksiyonu içerir.

Hata ayıklayıcının “!apc” komutu sistemdeki tüm işlemcikleri tarayarak bekleyen APC’leri bulur ve gösterir.

İlgili Fonksiyonlar : KeEnterGuardedRegion(), KeLeaveGuardedRegion(), KeEnterCriticalRegion(), KeLeaveCriticalRegion(), KeInitializeApc(), KeInsertQueueApc(), KeRemoveQueueDpc() KeFlushQueueApc(), KeAreApcsDiabled().

nt!_KAPC_STATE

Windows çekirdeği, işlemciklerin kendi oluşturuldukları işlemden farklı olan işlemlere eklenip çıkarılmasına olanak sağlamaktadır. Bu işlevsellik, işlemciklerin geçici olarak başka işlemlerin kullanıcı modu sanal hafıza alanına erişimine izin vermektedir. KAPC_STATE yapısı, işlemcik başka bir işleme eklendiğinde o işlemcik için sıraya alınan APClerin listesinin tutulması için kullanılmaktadır. APCler işlemciklere (ve işlemlere) özel olduklarından, herhangi bir işlemcik kendisinin asıl işleminden başka bir işleme eklendiğinde o işlemciğin APC durum verisinin saklanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gereklidir, çünkü bu işlemcik için sıralanmış olan APCler, işlemcik oluşturulduğu asıl işlem dışındaki bir işleme eklendiğinde çalıştırılamazlar. KTHREAD yapısı iki adet KAPC_STATE yapısı saklamaktadır. Bunlardan biri işlemciğin kendi işlemi, diğeri ise eklendiği işlem içindir. İşlemciğin yuvalı/iç içe bir ek yapması durumunda, çağırıcının mevcut APC durum değişkenlerini saklamak ve yeni bir APC ortamına taşımak için daha fazla KAPC_STATE veri yapısına alan sağlaması gerekmektedir.

ApcListHead dizisinde bulunan 2 girdi, işlemcik için bekleyen kullanıcı ve çekirdek modu APC listelerinin en başını göstermektedir. KAPC yapıları bu listelere ApcListEntry alanı ile bağlanmaktadır.

İlgili Fonksiyonlar : KeAttachProcess(), KeDetachProcess(), KeStackAttachProcess(), KeUnstackDetachProcess().

Eşzamanlama Nesneleri(Synchronization Objects)

nt!_DISPATCHER_HEADER

Windows işletim sistemindeki yerel çekirdek nesneleri, işlemciklerin dolaysız olarak KeWaitForSingleObject() fonksiyonu ve benzerleri ile bekleyebilecekleri veri yapılarıdır. Bu yapılardaki mekanizma esasen çekirdek içerisinde uygulanıyor olsa da, yapıların çoğu yerel Win32 API’si ile kullanıcı modunda çalışan uygulamalara da açılmaktadır. Örneğin işlemcikler, olaylar(events), semaforlar(semaphores), muteksler, süreölçerler(timer), işlemler ve kuyrukler(queues) yerel çekirdek nesnelerinden bazılarıdır.

DISPATCHER_HEADER yapısı tüm yerel çekirdek nesnelerinde gömülü şekilde bulunmaktadır ve bu yapı işlemciklerin zamanlayıcıda uygulanan bekleme işlevselliğinde kilit rol oynamaktadır.

Her KTHREAD yapısı, işlemcikleri yerel çekirdek nesneleri ile durdurmakta kullanılan KWAIT_BLOCK yapılarından oluşan bir dizi içerir. Yerel çekirdek nesnelerinde bulunan DISPATCHER_HEADER yapısının WaitListHead alanı, KWAIT_BLOCK yapılarından oluşan bir listeye işaret etmekte bu yapılardan her biri ise beklenen bir yerel çekirdek nesnesini tanımlamaktadır. KWAIT_LOCK.WaitListEntry alanı bu listelerde bulunan KWAIT_BLOCK yapılarını tutmak için kullanılmaktadır. Herhangi bir yerel çekirdek nesnesi işaretlenmiş duruma(signaled) geçtiğinde bir veya birden fazla KWAIT_BLOCK yapısı bu listelerden silinmekte ve sözkonusu olan işlemcik Ready(Hazır) durumuna geçmektedir.

Type alanı DISPATCHER_HEADER yapısının gömülmüş olduğu nesne tipini belirtmektedir. Bu değer nt!_KOBJECTS ile belirtilen ilk 10(güncel mi acaba bu sayı?) değerden biridir. Bu alan DISPATCHER_HEADER içerisindeki diğer alanların nasıl yorumlanması gerektiğini belirler.

Lock alanı(7. bit) nesneye özgü bir döneç kilit(spin lock) sağlar. Bu kilit DISPATCHER_HEADER yapısında bulunan SignalState ve WaitListFields alanlarını korur. SignalState alanı nesnenin işaretlenmiş olup olmadığını belirler.

İlgili Fonksiyonlar : KeWaitForSingleObject(), KeWaitForMultipleObjects(), KeWaitForMutexObject() vb.

nt!_KEVENT

KEVENT yapısı çekirdekte bulunan olay nesnesi(event) için veri yapısını temsil eder. Olaylar 2 türlü olarak ele alınmaktadır. Eşzamanlama (Synchronization - Otomatik sıfırlama) ve Bildirim (Notification - El ile sıfırlama). Herhangi bir eşzamanlama nesnesi bir işlemcik tarafından işaretlendiğinde yalnızca bir adet işlemcik tekrar çalışabilir duruma gelir, fakat eğer bildirim nesnesi bir işlemcik tarafından işaretlenirse bu defa o bildirim nesnesini bekleyen tüm işlemcikler tekrar çalışabilir duruma geçerler. KEVENT yapıları KeInitializeEvent() fonksiyonu ile bağımsız bir yapı olacak şekilde oluşturulabilir, yahut ZwCreateEvent() fonksiyonu, ve çekirdekteki APIler tarafından asıl olarak kullanılan fonksiyon olan IoCreateSynchronizationEvent() ve IoCreateNotificationEvent() fonksiyonları ile olay nesnesi olarak oluşturulabilirler. Olay nesneleri, bekleyen işlemciklerin takibinin yapılması ve gerektiğinde bu işlemcilerin uyandırılması ile ilgili bilgileri içeren DISPATCHER_HEADER yapısı etrafında oluşturulmaktadırlar.

İlgili Fonksiyonlar: KeInitializeEvent(), KeSetEvent(), KeClearEvent(), KeResetEvent(), KeReadStateEvent(), KeWaitForSingleObject(), KeWaitForMultipleObject(), IoCreateSynchronizationEvent() ve IoCreateNotificationEvent().

nt!_KSEMAPHORE

KSEMAPHORE yapısı çekirdek semafor veri yapısını temsil eder. Semaforlar işlemcikler tarafından KeWaitForSingleObject() fonksiyonu kullanılarak istenirler. Eğer semaforu elde etmiş işlemcik sayısı semafor limitini geçmişse, KeWaitForSingleObject() fonksiyonun çağıran sonraki işlemcikler bekleme durumuna geçerler. Bekleyen işlemciklerden herhangi biri semaforu kullanan diğer işlemcikler KeReleaseSemaphore() fonksiyonun çağırdığında beklemede durumundan çıkar ve çalıştırılmaya hazırlanırlar.

Semafora istekte bulunmuş toplam işlemcik sayısı Header.SignalState alanında tutulur. Limit alanı ise en fazla kaç adet işlemciğin aynı anda semafor üzerinde istekte bulunabileceğini gösterir.

İlgili Fonksiyonlar : KeInitializeSemaphore(), KeReadStateSemaphore(), KeReleaseSemaphore()

nt!_KMUTANT

KMUTANT yapısı çekirdek muteks veri yapısını temsil eder. Muteks, yalnızca bir adet işlemcik tarafından herhangi bir anda elde edilebilir, fakat aynı işlemcik muteksi özyinelemeli olarak tekrar elde edebilir.

OwnerThread alanı muteks nesnesini kullanan işlemciğin KTHREAD yapısına gösterici içerir.

Her işlemcik kendisi tarafından elde edilmiş mutekslerin listesini KTHREAD.MutantListHead bağlı listesinde saklamaktadır. Muteks nesnelerindeki MutantListEntry alanı muteksin bu listeye eklenmesi sırasında kullanılmaktadır.

ApcDisable alanı muteksin çekirdek mi yoksa kullanıcı modu nesnesi mi olduğunu belirtir. 0 değeri muteksin kullanıcı moduna ait olduğunu, diğer herhangi bir değer ise çekirdek moduna ait olduğunu gösterir. Bu alan ayrıca APC nesnelerinin kullanılabilirliği ile de ilişkilidir.

Abandoned alanı muteksin bırakılmadan silinmesi durumunda işaretlenir. Bu durum STATUS_ABANDONED istisnasının ortaya çıkmasına sebep olabilir.

İlgili Fonksiyonlar : KeInitializeMutex(), KeReadStateMutex(), KeReleaseMutex(), KeWaitForMutexObject()

nt!_KTIMER

KTIMER yapısı süreölçer(timer -belki sayaç demek yapısına daha uygun-) nesnelerini temsil eder. Herhangi bir işlemcik uyku aşamasına geçtiğinde yahut “dispatcher” nesnesi için beklediğinde gereken bekleme süresi Windows çekirdeği tarafında temel olarak KTIMER yapısı ile uygulanmaktadır.

Çekirdek, KiTimerListHead[] ismi verilen ve 512 adet listenin başlangıçını gösteren bir dizi tutmaktadır, bunların her biri bir süre sonra sona erecek olan KTIMER nesnelerinin listelerini tutmaktadır. TimerListEntry alanı bu listede bulunan KTIMER yapılarını saklamak için kullanılır.

Bir süreölçer dolduğunda, onu bekleyen bir işlemciği uyandırabilir veya DPC kullanarak bir sürücüyü süreölçerin dolduğu konusunda bilgilendirebilir, DPC için gerekli olan veri yapısı Dpc alanında tutulmaktadır. Süreölçerler epizodik (bir kerelik) veya periyodik(iptal edilinceye kadar belirli aralıklarla devam eden) türde olabilirler.

Hata ayıklayıcının “!timer” komutu sistemde aktif olan tüm KTIMER yapıları hakkına bilgi verir.

İlgili Fonksiyonlar : KeInitializeTimer(),KeSetTimer(), KeSetTimerEx(), KeCancelTimer(), KeReadStateTimer()

nt!_KGATE

KGATE bir çekirde kapı nesnesini tanımlamaktadır. KGATEler tarafından sunulan işlev, eşzamanlama nesnelerinden olan KEVENTlere oldukça benzemektedir, fakat KGATE yapıları KEVETlere oranlara çok daha verimlidir.

İşlemcik olay, semafor, muteks gibi bir “dispacher” nesnesini beklerken KeWaitForSingleObject() veya onun varyantı olan ve bekleme sırasında meydana gelebilecek durumları(örneğin alert, APC veya işçi işlemciğin uyanması gibi) işleyebilen çeşitli fonksiyonları kullanır. Diğer tarafta bir KGATE nesnesi üzerinde bekleme yapmak için özel bir fonksiyon olan KiWaitForGate() kullanılır, bu fonksiyon diğer bekleme fonksiyonlarındaki özel durum kontrollerini yapmadığı için çok daha verimli çalışır. Bu nesneyi kullanmanın olumsuz tarafı ise işlemciğin eşzamanlı olarak başka bi KGATE nesnesini ve diğer “dispacher” nesnelerini beklememesi olarak gösterilebilir.

KGATE APIleri iç kısımda çekirdek tarafından kullanılmakta olup, sürücülerin kullanabilmesi için dışarıya aktarılmamışlardır. KGATEler çekirdekte birçok yerde kullanılmaktadır bunlardan biri de korunan mutekslerdir. Bu mutekslerde, muteks kullanılabilir olmadığında esasen bir KGATE nesnesinde bekleme yapılmaktadır.

İlgili Fonksiyonlar : KeWaitForGate(), KeInitializeGate(), KeSignalGateBoostPriority()

nt!_KQUEUE

KQUEUE, çekirdek kuyruk veri yapısını temsil etmektedir. KQUEUEler yönetim biriminde bulunan yönetim iş kuyruklarını, işlemcik havuzlarını ve G/Ç tamamlanma noktalarını uygulamaya geçirmek için kullanılmaktadır.

Birçok işlemcik eşzamanlı olarak KeRemoveQueueEx() fonksiyonuna çağrıyla bir kuyrukta bekleyebilir. Bir kuyruk öğesi(içerisinde LIST_ENTRY bulunan herhangi bir veri yapısı) kuyruğa eklendiğinde, bekleyen işlemcikleden biri uyanır, bu işlemciğe kuyruğa ekleme yapabilmesi için kuyruk öğesine bir işaretçi verilir.(?)

KeWaitForSingleObject(), KeWaitForMultipleObjects() gibi bilinen çekirdek bekleme fonksiyonları bir kuyrukla ilişkisi olan işlemciklerle uğraşmak için özel yeteneklere sahiptir. Ne zaman bu tür bir işlemcik bir kuyruk dışında “dispatcher” nesnesini beklese, bu kuyrukla ilişkili olan başka bir işlemcik uyanarak kuyruktaki sonraki öğeleri işler. Bu kuyruğa eklenen öğelerin en kısa zamanda işlenmesini sağlar.

EntryListHead alanı kuyruğa öğe içerisinde bulunan LIST_ENTRY yapısı ile eklenmiş olan tüm öğeleri tutan bir listenin başını göstermektedir. KiAttemptFastInsertQueue() fonksiyonu kuyruğa öğeleri eklemekte, KeRemoveQueueEx() ise kuyruktan öğeleri silmektedir.

ThreadListHead alanı bu kuyrukla ilişkili olan işlemciklerin bir listesidir. Benzer tüm işlemciklerin KTHREAD.Queue alanı kendi ilişkili oldukları kuyruğa işaret etmektedir.

CurrentCount alanı aktif olarak kuyruk öğelerini işleyen işlemciklerin sayısını göstermektedir, buradaki değer en fazla MaximumCount alanında belirtilen değer kadar olabilir. Bunu da sistemdeki işlemci sayısı belirlemektedir.

İlgili Fonksiyonlar : KeInitializeQueue(), KeInsertQueue(), KeRemoveQueue(), KeInsertHeadQueue()

Yönetim ve Çalışma Zamanı Kütüphanesi (Executive and Run Time Library)

nt!_IO_WORKITEM

Sürücüler bazı rutinlerin çalışmasını PASSIVE_LEVEL‘e ertelemek için iş öğeleri(work item) kullanmaktadır. Bu rutinler çekirdek işçi işlemcikleri(kernel worker threads) tarafından PASSIVE_LEVEL seviyesinde çalıştırılırlar. Sürücü tarafından sunulan iş rutinlerine işaretçi içeren iş öğeleri sürücüler tarafından sabit sayıda bulunan çekirdek iş kuyruklarına koyulur. Çekirdek, işçi işlemcikleri yardımıyla (örneğin ExpWorkerThread()) bu iş öğelerini kuyruktan çıkarıp içlerinde bulunan iş rutinlerini çağırır. IO_WORKITEM yapısı iş öğelerini temsil etmektedir.

Bir çekirdek değişkeni olan nt!ExWorkerQueue, Critical, Delayed ve HyperCritical olmak üzere 3 adet ayrı iş kuyruğunu tanımlayan EX_WORK_QUEUE yapısı içeren bir dizidir. WorkItem alanı IO_WORK_ITEM yapısına sahip iş öğelerini bu kuyruklara eklemek için kullanılır.

IoQueueWorkItemEx() fonksiyonu IoObject‘e bir referans, bir de sürücü veya aygıt nesnesine işaretçi alır. Bunun nedeni iş rutininin çalışması sırasında sürücünün/aygıtın silinmesini önlemektir.

WORK_QUEUE_ITEM yapısında bulunan WorkerRoutine alanı, G/Ç yöneticisi tarafından sağlanan ve IopProcessWorkItem() olarak isimlendirilen bir fonksiyona işaret etmektedir. Esasen bu fonksiyon sürücü tarafından sunulan iş rutinini çağırmakta ve IoObject üzerindeki referans sayımını azaltmaktadır.

Routine alanı sürücü tarafından sunulan ve PASSIVE_LEVEL seviyesinde çalıştırılacak olan işçi rutinini gösterir.

Hata ayıklayıcının “!exqueue” komutu işçi kuyrukları(worker queues) ve işçi işlemcikler(worker threads) hakkında bilgi vermektedir.

İlgili Fonksiyonlar : IoAllocateWorkItem(), IoQueueWorkItem(), IoInitializeWorkItem(), IoQueueWorkItemEx(), IoSizeofWorkItem(), IoUninitializeWorkItem(), IoFreeWorkItem().

G/Ç Yöneticisi (I/O Manager)

nt!_IRP

IRP yapısı, G/Ç istek paketi ismi verilen yapıları temsil etmektedir. Bu yapı belirli G/Ç işlemini gerçekleştirmek için gereken tüm parametreleri, ve bu işlemin sonucuyla ilgili bilgileri içermektedir. Ayrıca IRPler işlemcikten bağımsız çağrı yığını olarak işlemcikler arası veri taşıması yapabilmekte, veya sürücülerde uygulanan kuyruklarda DPCler ile taşınabilmektedirler. IRPler Windows’un eşzamanlı olmayan G/Ç işleme modelinde kilit rol oynamaktadırlar, bu modelde uygulamalar birden fazla G/Ç işlemini tetikleyebilmekte ve bunların sürücü veya donanımlar aracılığıyla işlendikten sonra gelecek cevabı beklemeden diğer işlerine devam edebilmektedirler. Bu eşzamanlı olmayan model, üst düzeyde verim ve ayrıca alternatiflerine göre uygun düzeyde kaynak kullanımına izin vermektedir. IRPlerin tahsis edilmesi G/Ç Yöneticisi tarafından yapılmaktadır, bu bileşen windows çekirdeğinde Win32 G/Ç fonksiyonları tarafından yapılan çağrılara cevap vermekle sorumludur. IRPler ayrıca çekirdekte çalışan aygıt sürücüleri tarafından G/Ç istekleri için tahsis edilebilmektedirler. IRPler bir sürücü zincirinde hareket ederler, burada her sürücü IRPyi kendinden sonraki sürücüye göndermeden önce kendi yapması gereken işlemi IRP üzerinde gerçekleştirir ardından IoCallDriver() çağırır. Genellikle en altta bulunan sürücü IRPyi IoCompleteRequest() yardımıyla tamamlar, bu durumda sürücü zincirindeki diğer tüm sürücüler IRPnin işlendiği bilgisini alır ve bu sürücülere IRP üzerinde rötüş yapma şansı verilir.

IRPler sabit uzunluklu bir başlıktan oluşmaktadır, örnek olarak bir IRP kendi IRP yapısı ve devamında StackCount alanında saklanan değişken sayıda yığın konumu(stack location) içermektedir, bu yığın konumları da IO_STACK_LOCATION yapısı ile tanımlanmaktadır. IRPler en az kendisin işleyecek olan sürücü zincirinde bulunan aygıt kadar sayıda yığın konumu içermek zorundadırlar. Bir sürücü zincirinde kaç adet aygıt nesnesi olduğu bilgisi DEVICE_OBJECT.StackSize alanında tutulmaktadır. IRPler genellikle sabit boyutlarda tahsis yapmaya olanak sağlayan “look-aside” listelerinden tahsis edilmektedir. Dolayısıyla G/Ç yöneticisi tarafından tahsis edilen IRPler, IRP tarafından hedeflenen sürücü zincirindeki aygıt nesne sayısına göre 10 veya 4 adet(?) G/Ç yığın konumuna sahip olabilir.

Bazı IRPler ThreadListEntry alanını kullanılarak kendilerini oluşturan işlemciğe özel olarak kuyruklanmaktadır. Bu listenin en başı ETHREAD.IrpList alanında tutulmaktadır.

Tail.Overlay.ListEntry alanı sürücüler tarafından IRPyi bir iç kuyrukta muhafaza etmek için kullanılır, tipik olarak bir LIST_ENTRY yapısıyla DEVICE_OBJECT yapısı oluşturan sürücünün aygın eklentisi(device extension) içerisinde saklanır.

Tail.CompletionKey alanı IRP bir G/Ç tamamlama noktasına(I/O completion port) kuyruklandığında kullanılmaktadır.

Hata ayıklayıcının “!irp” komutu herhangi bir IRP hakkında bilgi almak için kullanılabilir. “!irpfind” komutu ise, sayfalanamaz(non-paged) havuzunda bulunan bütün veya belirli IRPleri bulmak için kullanılabilir.

İlgili Fonksiyonlar : IoAllocateIrp(), IoBuildDeviceIoControlRquest(), IoFreeIrp(), IoCallDriver(), IoCompleteRequest(), IoBuildAsynchronousFsdRequest(), IoBuildSynchronousFsdRequest(), IoCancelIrp(), IoForwardAndCatchIrp(), IoForwardIrpSynchronously(), IoIsOperationSynchronous(), IoMarkIrpPending().

nt!_IO_STACK_LOCATION

IO_STACK_LOCATION yapısı sürücü zincirinde olan bir sürücünün yapması gereken G/Ç işlemi hakkında bilgi içerir. IRP birden fazla G/Ç yığın konumu içermektedir, bu konumlar IRP’nin tahsisi sırasında tahsis edilmektedir. En az aygıt yığınında olan aygıt kadar IRP içerisinde G/Ç yığın konumu bulunmaktadır. IRP içerisinde bulunan yığın konumları aygıtlar tarafından ters sırada sahiplenilmektedir örneğin aygıt yığınında bulunan en üst aygıt IRPde bulunan en alt yığın konumuna sahiptir. G/Ç yöneticisi G/Ç yığın konumunu yalnızca en üstte bulunan aygıt için hazır hale getirir, tüm sürücüler tarafından bu konumların zincirdeki bir sonraki aygıt için ayarlanmasını yapılmalıdır.

Parameters alanı ilgili sürücünün yapması gereken her bir G/Ç işlemini tanımlayan birçok yapıdan oluşan bir birliktir. Bu birlikte seçilecek olan yapı MajorFunction alanına bağlıdır. Burada bulunabilecek muhtemel değerler wdm.h dosyası içerisinde IRP_MJ_xxx şeklinde tanımlanmıştır. Bazı “major” fonksiyonlar ayrıca kendileri ile ilgili “minor” fonksiyonlara sahiptir. Örneğin IRP_MN_START_DEVICE “minor” fonksiyonu, IRP_MJ_PNP “major” fonksiyonuna aittir.

İlgili Fonksiyonlar : IoGetCurrentIrpStackLocation(), IoGetNextIrpStackLocation(), IoCopyCurrentIrpStackLocationToNext(), IoSkipCurrentIrpStackLocation(), IoMarkIrpPending()

nt!_DRIVER_OBJECT

DRIVER_OBJECT yapısı, hafızaya yüklenmiş olan bir sürücü imajını temsil eder. G/Ç yöneticisi sürücü hafızaya yüklenmeden önce sürücü nesnesini oluşturur ve DriverEntry() fonksiyonun bu nesneye bir gösterici alır. Benzer şekilde sürücü nesnesi, sürücü hafızadan kaldırıldıktan sonra silinir.

MajorFunction alanı her elemanın sürücü tarafından sağlanan ve gönderi(dispatch) giriş noktaları olarak bilinen fonksiyonları gösterdiği bir dizidir. Bu giriş noktaları G/Ç yöneticisi tarafından sürücülere işlenecek IRPleri göndermek için kullanılır.

DriverName alanı, sürücünün nesne yöneticisi isim alanında belirtilen ismini içerir.

DriverStart alanı, sürücünün çekirdek sanal adres alanına yüklendiği adresi, DriverSize alanı ise sürücünün kaç baytlık bir alan işgal ettiği bilgisini saklar. Bu alan ayrıca en yakın olan sayfa sınırına yuvarlanmış şekilde saklanmaktadır.

FastIoDispatch alanı dosya sistemi sürücüleri(file system drivers) tarafından sunulan fonksiyonların tutulduğu FAST_IO_DISPATCH yapısına işaretçi içermektedir.

DriverSection alanı LDR_DATA_TABLE_ENTRY yapısına işaretçi içerir. Bu yapı yükleyici tarafından sürücünün imajının hafızada takibi için kullanılır.

Hata ayıklayıcının “!drvobj” komutu sürücü nesnesi hakkında bilgi verir.

İlgili Fonksiyonlar: IoAllocateDriverObjectExtension(), IoGetDriverObjectExtension()

nt!_DEVICE_OBJECT

DEVICE_OBJECT yapısı, sistemdeki mantıksal veya fiziksel aygıtları temsil eden yapıdır. Sürücü hafızaya yüklenmeden önce G/Ç yöneticisi tarafından oluşturulan sürücü nesnelerinin aksine DEVICE_OBJECT yapıları sürücünün kendisi tarafından oluşturulur. G/Ç istekleri beklenenin aksine her zaman sürücü nesneleri yerine aygıt nesnelerini hedeflemektedirler. Hangi G/Ç isteğinin hedeflendiğini belirtmek amacıyla aygıt nesnesini gösteren bir gösterici sürücü gönderi(dispatch) rutinlerinde gönderilmektedir.

Sürücü nesneleri, sürücü tarafından oluşturulmuş olan aygıtların bağlı listesini tutmaktadır. Bu liste DRIVER_OBJECT.DeviceObject içerisinde bulunmakta ve NextDevice alanı kullanılarak aygıt nesneleri birbirine bağlanmaktadır. Aygıt nesneleri ise, sırayla DriverObject alanı ile kendisine sahip olan sürücü nesnesine işaret etmektedir. Aygıt nesneleri sistem tanımlı veri yapıları olsa da kendilerinin sürücüye özgü eklentilerine sahip olabilirler. Bu eklenti verisi aygıt nesnesi ile birlikte sayfalanamaz(non-paged) bir havuzdan, çağıranın belirttiği uzunlukta tahsis edilmektedir, bu eklentiyi gösteren bir gösterici de DeviceExtension alanında bulunmaktadır.

Aygıt nesneleri aygıtların bir yığın oluşturduğu diğer cihaz nesneleri ile katmanlı bir yapıda olabilir. StackSize alanı kendi sürücü nesnesi dahil olarak, yığında kaç adet daha aygıt nesnesi olduğu bilgisini verir. Bu alan ayrıca G/Ç yöneticisi tarafından hedeflenen aygıt nesnesi yığını için gerekli sayıda G/Ç yığun konumu tahsisi yapmak amacıyla da kullanılmaktadır. CurrentIrp ve DeviceQueue alanları yalnızca sürücü, aygıt için sistem tarafından yönetilen G/Ç kullandığında kullanılmaktadır, bu özellik sürücülerde nadiren kullanılır. Bundan dolayı çoğu durumda CurrentIrp alanı NULL değerine sahiptir. AttachedDevice alanı aygıt yığınındaki sonraki yüksek seviyedeki aygıt nesnesine işaretçidir.

Hata ayıklayıcının “!devobj” komutu aygıt nesnesi hakkında bilgi vermektedir.

İlgili Fonksiyonlar : IoCreateDevice(), IoDeleteDevice(), IoCreateDeviceSecure(), IoCreateSymbolicLink(), IoCallDriver(), IoCreateFileSpecifyDeviceObjectHint(), IoAttachDevice(), IoAttachDeviceToDeviceStack(), IoDetachDevice(), IoGetAttachedDevice(), IoGetAttachedDeviceReference(), IoGetLowerDeviceObject(), IoGetDeviceObjectPointer(), IoGetDeviceNumaNode()

nt!_FILE_OBJECT

FILE_OBJECT yapısı açılmış olan bir sürücü objesini temsil etmektedir. Dosya nesneleri kullanıcı modu işlemi CreateFile() veya NtCreateFile() fonksiyonunu çağırdığında, çekirdek modunda ise sürücülerin ZwCreateFile() fonksiyonunu çağırmasıyla oluşturulmaktadır. Birden fazla dosya nesnesi DEVICE_OBJECT.Flags alanında bulunan DO_EXCLUSIVE biti aktif olmadığı sürece aynı aygıt nesnesine işaret edebilir.

DeviceObject alanı, dosya nesnesinin temsil ettiği dosya örneğini açan aygıt nesnesine işaret etmektedir. Event alanı gömülü bir olay yapısı içermektedir, bu olay yapısı işlemciğin üzerinde eşzamanlı G/Ç yapmak istediği aygıt nesnesinin sahibi olan sürücünün aslında eşzamanlı olmayan G/Ç işlemi yapması durumunda işlemciği durdurmak için kullanılmaktadır.

FsContext ve FsContext2 alanları Dosya Sistemi Sürücüleri(File System Driver (FSD)) tarafından dosya nesnelerini ve belirli bağlam alanı bilgisini saklamak için kullanılmaktadır. Dosya sistemi sürücüsü tarafından kullanıldığında FsContext alanı dosya veya dosya içerisindeki bir akış hakkında bilgi içeren FSRTL_COMMON_FCB_HEADER veya FSRTL_ADVANCED_FCB_HEADER türünde veri yapısına işaret etmektedir. Aynı dosyanın (veya akışın) farklı örneklerini temsil eden birden fazla FILE_OBJECT yapısının FsContext alanı aynı Dosya Kontrol Bloğuna(File Control Block - FCB) işaret etmektedir. FsContext2 alanı önbellek kontrol bloğuna işaret etmektedir, bu blok FSD’nin dosya veya akışa(stream) özgü bilgi depolamak için kullandığı bir veri yapısıdır.

CompletionContext, IrpList ve IrpListLock alanları dosya nesnesi bir G/Ç tamamlanma noktası ile ilişkiliyse kullanılmaktadır. CompletionContext alanı NtSetInformationFile() fonksiyonu tarafından FileCompletionInformation sınıfı ile çağırıldığında ayarlanmaktadır. CompletionContext.Port alanı tamamlanan ve geri alınmayı bekleyen IRPlerin listesini içeren bir KQUEUE yapısına işaret etmektedir. IoCompleteRequest() IRPleri bu listeye IRP.Tail.Overlay.ListEntry alanı ile eklemektedir.

Hata ayıklayıcının “!fileobj” komutu dosya nesnesi hakkında bilgi vermektedir.

İlgili Fonksiyonlar : IoCreateFile(), IoCreateFileEx(), IoCreateFileSpecifyDeviceObjectHint(), IoCreateStreamFileObject(), IoCreateStreamFileObjectEx(), ZwCreateFile(), ZwReadFile(), ZwWriteFile(), ZwFsControlFile(), ZwDeleteFile(), ZwDeviceIoControlFile(), ZwFlushBuffersFile(), ZwOpenFile(), ZwFsControlFile(), ZwLockFile(), ZwQueryDirectoryFile(), ZwQueryEaFile(), ZwCancelIoFile(), ZwQueryFullAttributesFile(), ZwQueryInformationFile(),ZwQueryVolumeInformationFile(), ZwSetEaFile(), ZwSetInformationFile(), ZwSetQuotaInformationFile(), ZwSetVolumeInformationFile(), ZwUnlockFile(), ZwWriteFile()

Nesneler ve Tutamaklar (Objects, Handles)

nt!_OBJECT_HEADER

Windows işletim sisteminde bulunan nesneler sıkça kullanılan özelliklerini(örneğin dosyalar, işlem ve işlemcikler, sürücüler vb.) temsil eden, Windows çekirdeğinin bir bileşeni olan Nesne Yöneticisi(Object Manager) tarafından yönetilen çekirdek veri yapılarıdır. Tüm bu nesneler kendilerinin öncesinde OBJECT_HEADER denilen, nesne hakkında bilgi içerip yaşam süresi boyunca yönetilmesini, nesnenin benzersiz olarak isimlendirilmesini, nesne üzerinde erişim kontrollerinin yapılmasını sağlayan, nesneye özgü metodları çağıran ve tahsiscinin kota kullanımını incelemeye imkan sunan bir veri yapısıdır.

OBJECT_HEADER yapısının devamında bulunan nesne, bir anlamda OBJECT_HEADER yapısı ile örtüşmektedir. Nesne, OBJECT_HEADER yapısından sonra olmak yerine yapı içerisinde bulunan Body alanından başlamaktadır.

Nesne başlığı referans sayımlarını içeren HandleCount ve PointerCount alanlarını muhafaza etmektedir. Bu alanlar Nesne Yöneticisi tarafından o nesneye bir referans olduğu müddetçe nesnenin hafızada tutulması için kullanılmaktadır. HandleCount alanı nesneye olan toplam tutamak sayısını, PointerCount ise nesneye ait olan toplam tutamak ve çekirdek modu referans sayımlarının içermektedir.

Nesne başlığı bazı durumlarda kendinden önce OBJECT_HEADER_PROCESS_INFO, OBJECT_HEADER_QUOTA_INFO, OBJECT_HEADER_HANDLE_INFO, OBJECT_HEADER_NAME_INFO ve OBJECT_HEADER_CREATOR_INFO gibi bazı isteğe bağlı nesne başlığı bilgi yapılarını içerebilir. InfoMask bit maskesi alanı bahsi geçen ek alanlardan hangilerinin kullanılacağına karar veren alandır.

SecurityDescriptor alanı SECURIRTY_DESCRIPTOR türüne sahip bir yapıya işaret etmektedir, bu yapı Discretionary Access Control List (DACL) ve System Access Control List (SACL) bilgilerini içermektedir. DACL, nesneye erişim yapan işlemlerin belirteclerini(token) kontrol etmek için kullanılır. SACL ise nesneye olan erişimi denetlemek için kullanılmaktadır.

Çekirdek, nesneleri PASSIVE_LEVEL seviyesinden yüksek bir IRQL değerinde silemez. ObpDeferObjectDeletion() fonksiyonu, gecikmeli olarak silinecek olan nesneleri bir liste olarak birbirine bağlama görevini yerine getirir, bu bağlanan nesneler ObpRemoveObjectList değişkeninde tutulur. NextToFree alanı da bu amaçla kullanılmaktadır.

QuotaBlockCharged alanı EPROCESS.QuotaBlock‘da bulunan EPROCESS_QUOTA_BLOCK yapısına işaret eder, bu yapı PsChargeSharedPoolQuota() ve PsReturnSharedPoolQuota() fonksiyonları tarafından belirli bir işlemin ne kadar Sayfalanabilir(Paged) ve Sayfalanamaz(NonPaged) havuz kullandığı bilgisini takip etmekte kullanılır. Kota bilgisi daima nesneyi tahsis eden işlem üzerinden yürütülür.

Hata ayıklayıcının “!object” komutu nesne başlığı içerisinde tutulan bilgileri verir. “!obtrace” komutu ise eğer nesne referans takibi aktif ise nesneler için nesne referans takip verisini verir. “!obja” komutu ise herhangi bir nesnenin nesne özellik bilgisi hakkında bilgi verir.

İlgili Fonksiyonlar : ObReferenceObject(), ObReferenceObjectByPointer(), ObDereferenceObject()

nt!_OBJECT_TYPE

Nesne Yöneticisi tarafundan yönetilen her nesne tipi için bir adet ‘Tür Nesnesi’ yapısı bulunmaktadır, bu yapı tanımladığı nesnenin genel özelliklerini içermektedir. Bu ‘Tür Nesnesi’ OBJECT_TYPE yapısı ile tanımlanmaktadır. Windows 7 itibariyle yaklaşık olarak 42 farklı nesne türü yapısı bulunmaktadır. Bir çekirdek değişkeni olan ObTypeIndexTable, her bir nesne türü için bulunan OBJECT_TYPE yapılarına işaretçi tutan bir dizidir. Sistemdeki her nesnenin OBJECT_HEADER.TypeIndex alanı, ObTypeIndexTable dizisinde bulunan OBJECT_TYPE yapılarından birine bir indeks değeri içermektedir. Çekirdek, istemdeki her nesne türü için ayrıca o nesnenin OBJECT_TYPE yapısına işaret eden global değişkenler tutmaktadır. Örneğin nt!IoDeviceObjectType değişkeni DEVICE_OBJECT nesneleri için tanımlı olan OBJECT_TYPE yapısını göstermektedir.

OBJECT_TYPE yapısının TypeInfo alanı, bir OBJECT_TYPE_INITIALIZER yapısına işaret eder, bu yapı nesne yöneticisi tarafından nesne üzerinde gerçekleştirilen çeşitli işlemler sırasında çağırılacak olan nesne tipine özel fonksiyonları içerir.

CallbackList alanı sürücü tarafından belirli nesne tipi için eklenen geriçağrımlar(callbacks) listesinin başına işaret eder. Şimdilik geriçağrımları yalnızca işlem ve işlemcik nesneleri TypeInfo.SupportsObjectCallbacks alanında belirtildiği üzere desteklenmektedir.

Key alanı bu tipte olan nesneler için tahsis edilmiş alanların işaretlenmesinde kullanılacak havuz etiketini(pool tag) içermektedir.

Hata ayıklayıcının “!object \ObjectTypes” sistemdeki tüm tip nesnelerini göstermektedir.

nt!_HANDLE_TABLE_ENTRY

Windows’da bulunan işlemler, çekirdek sanal adres alanında barındırılan kendi özel tutamak tablolarına sahiptirler. HANDLE_TABLE_ENTRY yapısı, işlemin tutamak tablosunda olan her bir girdiyi temsil etmekte kullanılan yapıdır. Tutamak tabloları “paged” havuzundan tahsis edilmektedirler. Bir işlem sonlandırıldığında ExSweepHandleTable() fonksiyonu işlemin tutamak tablosunda bulunan tutamakları kapatmakta ve bu tabloyu temizlemektedir.

Object alanı oluşturulan belli bir nesne yapısına gösterici içerir, örneğin bu Dosya, Olay(Event) gibi yapılar olabilir.

GrantedAccess alanı ACCESS_MASK türünde bir bit maskesidir, bu alan tutamağın belirli bir nesne üzerinde gerçekleştirebileceği işlemler hakkında bilgi verir. Bu alanın değeri SeAccessCheck() fonksiyonu tarafından belirlenir, değerin belirlenmesi sırasında çağırıcı tarafından istenen izinler (Desired Access) ve kullanılacak olan nesnenin içerisinde tanımlı olan ACE ve DACL verileri kullanılır.

Hata ayıklayıcının “!handle” komutu herhangi bir işlemin tutamak tablosunu incelemek için kullanılabilir. “!htrace” komutu ise eğer tutamak izleme ayarı aktif ise, tutamağın yığın takibi ile ilgili bilgi verir.

İlgili Fonksiyonlar : ObReferenceObjectByHandle(), ObReferenceObjectByHandleWithTag().

Hafıza Yöneticisi

nt!_MDL

MDL, kullanıcı veya çekirdek hafızasında sayfa kilidine sahip bir alanı tanımlayan hafıza tanımlayıcı liste yapısıdır. Sabit uzunluklu bir başlık ve devamında MDL’in tanımladığı her bir sayfa PFN(Page Frame Numbers)’i için bir değişken numarasından oluşur.

MDL yapısı tanımladığı tampon belleğin sanal adresini ve boyutunu içerir, ayrıca kullanıcı modundaki tamponlar için bu tampona sahip olan işleme işaretçi de içerir. MDL’ler kullanıcı modundaki bir tampon belleği çekirdek modunda eşlemekten(veya tam tersi), aygıt sürücülerinden donanım sürücülerine kadar DMA transferlerini gerçekleştirmek için kullanılarlar.

Windowsta bulunan bazı sürücü türleri (örneğin ağ yığını gibi) zincirlenmiş MDL yapısı sistemini desteklemektedir, bu sistemde birçok MDL aslında parçalı bir halde olan tampon hafıza alanlarını Next alanını kullanarak birbirine bağlı bir şekilde saklar.

Kullanıcı modu tamponu tanımlayan MDL’lerde, Process alanı tampona sahip olan ve sanal adres alanında kilitleme yapılmış işlemin EPROCESS yapısına işaretçi içerir.

Eğer MDL tarafından tanımlanan tampon çekirdek modu sanal adres alanına eşlenmiş ise, MappedSystemVa alanı bu tampon için çekirdek modunda kullanılabilecek adresi içerir. Bu alan yalnızca MdlFlags alanında bulunan MDL_MAPPED_TO_SYSTEM_VA ve MDL_SOURCE_IS_NONPAGED_POOL bitleri aktif durumda ise geçerlidir.

Size alanı MDL veri yapısını ve devamında bulunan tüm PFN dizisinin boyutunu içerir.

StartVa ve ByteOffset alanları birlikte MDL tarafından kilitlenen orijinal tampon belleğin başlangıç adresini tanımlar. StartVa alanı tamponun bulunduğu sayfanın başlangıçına, ByteOffset ise tamponun o sayfa içerisindeki asıl başlangıç yerine işaret eder.

ByteCount alanı MDL tarafından kilitlenen tamponun uzunluğunu tanımlar.

İlgili Fonksiyonlar : IoAllocateMdl(), IoBuildPartialMdl(), IoFreeMdl(), MmInitializeMdl(), MmSizeOfMdl(), MmPrepareMdlForReuse(), MmGetMdlByteCount(), MmGetMdlByteOffset(), MmGetMdlVirtualAddress(), MmGetSystemAddressForMdl(), MmGetSystemAddressForMdlSafe(), MmGetMdlPfnArray(), MmBuildMdlForNonPagedPool(), MmProbeAndLockPages(), MmUnlockPages(), MmMapLockedPages(), MmMapLockedPagesSpecifyCache(), MmUnmapLockedPages(), MmAllocatePagesForMdl(), MmAllocatePagesForMdlEx(), MmFreePagesFromMdl(), MmMapLockedPagesWithReservedMapping(), MmUnmapReservedMapping(), MmAllocateMappingAddress(), MmFreeMappingAddress()

nt!_MMPTE

MMPTE, hafıza yöneticisinde, CPU’da bulunan hafıza yönetim biriminin (MMU) sanal adresleri(SA - Virtual Address(VA)) fiziksel adrese(FA- Physical Address(PA)) çevirmek için kullandığı Sayfa Tablo Girdilerini (Page Table Entry - PTE) temsil eden yapılardır. SA-FA dönüşümü sırasında gerekli olan çevirme aşaması temelde CPU’nun tipine bağlıdır. Örneğin x86 işlemciler 2 aşamalı (PDE ve PTE), yine x86 işlemciler PAE modu aktif iken 3 aşamalı(PPE, PDE ve PTE), x64 işlemciler ise 4 aşamalı (PXE, PPE, PDE ve PTE) çevirme aşaması kullanırlar. Farklı seviyelerdeki yapıların (örn PXE, PPE, PDE ve PTE) benzer olmasından dolayı, MMPTE yapıları yalnızca PTE yapıları için değil, diğer yapıların temsil edilmesi için de kullanılabilmektedir.

Esasen MMPTE yapısı, windows hafıza yöneticisinin sayfa hatası(page fault) işleme mekanizmasının PTE tarafından belirtilen sayfanın yerini bulmak için kullanıdığın alt yapılardan oluşan bir birliktir. Örneğin, PTE geçerli bir fiziksel sayfa adresi içeriyorsa ve MMU, PTE’yi adres dönüşümü için kullanabiliyorsa bu durumda u.Hard alt yapısı kullanılır.

Sayfa işlemin “working set”inden silindiğinde(trimmed), Windows Hafıza Yöneticisi sayfanın PTE’sini donanım açısından geçersiz(invalid) olarak işaretler ve sözkonusu PTE’yi sayfa hakkında sisteme bağımlı bilgiyle yeniden doldurur. Bunun sonucunda CPU Hafıza Yönetim Birimi (MMU) artık bu PTE’yi adres çevirimi için kullanamaz. Bu tür bir sayfaya erişimi olması durumunda, CPU sonucunda Windows sayfa hata işleyicisinin çağırılacağı bir sayfa hatası oluşturur. PTE içerisinde bulunan bilgi, şimdi sayfayı tekrar bulmak ve işlemin “working set”ine geri getirilmek için kullanılır bu da sayfa hatasını çözer. Bu tür değişimde olan PTE örneği olarak Standby veya modified durumları örnek gösterilebilir. Bu durumda u.Transition alt yapısı sayfa hakkında gereken bilgiyi saklamak için kullanılmaktadır.

Fiziksel sayfanın içeriği, sayfa dosyasına(page file) kaydedildiğinde, Windows Hafıza Yöneticisi u.Soft alanının kullanılma ihtimaline karşı PTE yapısındaki sayfanın yerini, sayfa dosyasında gösterecek şekilde tekrar günceller. u.Soft.PageFileLow alanı sözkonusu sayfanın 16 adet desteklenen sayfa dosyasından hangisinde olduğunu, u.Soft.PageFileHigh ise o sayfa dosyası içerisindeki sayfa indeks bilgisini vermektedir.

Hata ayıklayıcının “!pte” komutu verilen sanal adresin tüm sayfa tablosu aşamaları hakkında bilgi verilir.

nt!_MMPFN

Windows Hafıza Yöneticisi sistemdeki tüm fiziksel sayfaların bilgisini PFN veritabanı denilen bir dizide saklamaktadır. MMPFN yapısı ise bu veritabanı içerisindeki her bir girdi hakkında, ve o girdinin gösterdiği fiziksel sayfa hakkında bilgi içermektedir.

nt!MmPfnDatabase değişkeni PFN veritabanını oluşturan MMPN yapılarının dizisine gösterici içermektedir. PFN veritabanında bulunan toplam girdi sayısı nt!MmPfnSize değişkeninde tutulmaktadır. Belleği korumak amacıyla MMPFN yapıları paketlenmektedirler. Yapıdaki alanların yorumlanması farklıdır ve tanımlanan sayfanın o anki durumuna bağlıdır.

Fiziksel sayfanın durumu u3.e1.PageLocation alanında saklanmaktadır. Bu durum nt!_MMLISTS tiplerinden herhangi biri olabilir.

u2.ShareCount alanı sayfaya işaret eden toplam işlem PTE sayısını içerir. Bu sayı paylaşılan sayfalar kullanılması durumunda birden fazla olabilmektedir.

u3.e2.ReferenceCount alanı sayfanın kitli olması durumunda kilitlenme sayımını, aksi durumda ise sayfanın referans sayımını tutmaktadır. Bu referans sayısı u2.ShareCount alanı sıfır olduğunda 1 azaltılır.

PteAddress alanı sözkonusu PFN girdisine işaret eden işleme özel veya prototip PTE yapısını gösterir.

Hata ayıklayıcının “!pfn” komutu verilen fiziksel sayfanın MMPFN yapısı ile ilgi bilgi verir.

nt!_MMPFNLIST

Hafıza yöneticisi aynı durumda olan fiziksel sayfaları bağlantılı olarak tutar. Bu durum belli bir durumda olan sayfaların(örn: sıfırlanmış sayfalar, boş sayfalar) bulunma hızını arttırır. MMPFNLIST yapısı bu listelerin başını tutmaktadır. Sistemde aynı durumlarda bulunan sayfaları tutan, bu durumlarının her biri için ayrı bir MMPFNLIST yapısı bulunmaktadır. Bunlar nt!MmListHead ismiyle tanımlanmış çekirdek değişkenlerinde saklanmaktadır. Anlaşılabileceği gibi SayfaDurumu kısmı sayfanın durumunu belirtmektedir, örneğin bu alan Standby, Modified, ModifiedNoWrite, Free, Rom, Bad, Zeroed olabilmektedir. Active durumuna sahip olan sayfalar (örneğin bir işlemin "working set"ine ait olan sayfalar) bu listelerden herhangi birinde bulunmazlar.

Windows’un yeni sürümlerinde nt!MmStandbyPageListHead değişkeni kullanılmamaktadır, bunun yerine standby modunda olan sayfalar nt!MmStandbyPageListByPriority içerisinde 8 ayrı öncelik seviyesine göre saklanmaktadır. Benzer bir şekilde nt!MmFreePageListHead ve nt!MmModifiedPageListHead değişkenleri de artık kullanılmamaktadır, bunun yerine bu tür sayfalar sırasıyla nt!MmFreePagesByColor ve nt!MmModifiedProcessListByColor veya nt!MmModifiedPageListByColor içerisinde tutulmaktadır.

MMPFN yapısının MMPFN.u1.Flink ve** MMPFN.u2.Blink** alanları, belirli bir sayfayı çift yönlü bağlı liste olarak tutmak için kullanılır. Bu listelerin Flink ve Blink alanları ilgili MMPFNLIST yapılarında saklanmaktadır.

ListName alanı numaralandırılmış tipler olan MMLISTS içerisinden biridir, bu değer de listeye bağlanmış olan sayfaların türünü belirtir.

Hata ayıklayıcının “!memusage 8” komutu belirli durumlarda olan sayfaların sayısını göstermektedir.

nt!_MMWSL

Windows işletim sisteminde bulunan tüm işlemler kendisine ait “working set” ile ilişkilendirilmiştir, bunlar işlemin erişimi sırasında bir sayfa hatası (page fault) almadan erişebileceği sayfalardan oluşmaktadır. Working Set Trimmer(WST), KeBalanceSetManager() fonksiyonunun bağlam alanında çalışan bir hafıza yöneticisi bileşenidir ve görevi işlem tarafından artık kullanılmayan sayfaları işlemin kendi “working set”i içerisinden silip, ihtiyacı olan diğer işlemlere dağıtmaktır. Bu görevi yerine getirebilmek için, WST sistemde çalışan tüm işlemlerin “working set” bilgisini tutmaya ihtiyaç duyar. Bu bilgiler MMWSL yapısı içerisinde tutulurlar. Tüm işlemlerin EPROCESS.Vm.VmWorkingSetList alanı, o işlemin MMWSL yapısına işaret eder.

Sistemdeki her işlemin MMWSL’i çekirdek modu sanal adres alınının HyperSpace alanına tam olarak aynı adrese eşlenmektedir. HyperSpace, çekirdek sanal adres alanının bir parçasıdır ve her işlemi kapsayan bir adet paylaşılan eşleme olması yerine her işlemde ayrı bir eşlemesi olduğu ayrı bir alana sahiptir. Bu sayede hafıza yöneticisi, herhangi bir örnek zamanda yalnızca şu anki işlemin MMWSL’sine ulaşabilmektedir.

MMWSL yapısının Wsle alanı işlemin “working set” liste girdi dizisinin taban değerine işaret eder. Geçerli olan toplam girdi sayısı ise EPROCESS.Vm.WorkingSetSize alanında tutulur.

nt!_MMWSLE

MMWSLE veri yapısı, işlemin “working set”inde bulunan bir sayfa için “working set” liste girdisini temsil eder, bu durumda MMWSLE yapısı işlemin “working set”inde olan her sayfa için ayrı bir tane olmaktadır. Bu veri yapısı, “working set” düzenleyicisi(trimmer) tarafından belirlenen sayfanın, örneğin işlemin “working set”inden silinmeye aday olup olmadığını belirlemek için kullanılmaktadır.

İşlem, kendisinin “working set”inde olan bir sayfaya erişmeye çalıştığında, işlemcinin hafıza yönetim birimi(MMU) ilgili sayfanın PTE’sinde bulunan MMPTE.Hard.Accessed bitini tanımlı hale getirir. “Working set” düzenleyicisi belirli aralıklarla çalışıp işlemlerin WSLElerini tarar. Bu periyodik tarama sırasında düzenleyici taradığı sayfanın son taramasından bu yana erişilip erişilmediğini kontrol eder. Eğer sayfa son taramadan bu yana erişilmemiş ise bu sayfanın u1.e1.Age alanı arttırılarak sayfanın yaşı yükseltilir. Eğer son taramadan bu yana erişim gerçekleşmiş ise bu alan sıfıra indirilir. u1.e1.Age alanı 7’ye ulaştığında bu sayfa düzenleyici tarafından silinmeye aday bir sayfa olarak işaretlenir.

u1.e1.VirtualPageNumber alanı MMWSLE tarafından temsil edilen sayfanın sanal adresinin yüksek değerli 20 (x86 sistemlerde) veya 52bitini(x64 sistemlerde) içerir.

Hata ayıklayıcının “!wsle” komutu belirli bir işlemin “working set” listesi girdilerini görmek için kullanılabilir.

nt!_POOL_HEADER

Çekirdekteki dinamik hafıza tahsisi, Sayfalanamaz Havuz(NonPaged Pool), Sayfalanabilir Havuz(Paged Pool) veya Oturum Havuzu(Session Pool) kullanılarak yapılabilir. Bu durum tahsis edilecek alanın boyutuyla da ilgilidir, hafıza havuzundan yapılacak tahsis işlemleri küçük havuz tahsisleri(small pool allocations, boyutu <= 4K) ve büyük havuz tahsisleri(large pool allocations, boyutu >= 4K) olarak ikiye ayrılır. Havuzdan yapılacak tahsis işlemlerinde istenilen boyut x86 sistemlerde daima 8 bayt, x64 sistemlerde ise 16 bayta yuvarlanır.

Tüm küçük havuz tahsisleri havuz başlığı(pool header), tahsiscinin veriyi saklamak için kullandığı veri alanı ve hizalama gereksinimlerini karşılamak için birkaç bayt boşluktan oluşmaktadır. Havuz başlığı POOL_HEADER yapısı tarafından temsil edilir, ve bu (devamındaki?) yapı ise başlıktan sonra bulunan veri alanı ile ilgili bilgi içerir.

BlockSize alanı başlık ve boşluk için kullanılan baytlarla birlikte havuz bloğunun toplam boyutunu verir. PreviousSize alanı önceki bloğun(yakında bulunan nümerik olarak daha küçük adrese sahip olan blok) boyutunu gösterir. BlockSize ve PreviousSize alanlarının her ikisi de x86 sistemlerde 8baytın katı, x64 sistemlerde ise 16baytın katı olarak saklanır. PoolTag alanı 4 karakterlik bir etiket içerir, bu etiket havuz tahsisini yapan sorumluyu bulmakta kullanılır, birincil olarak hata ayıklama işlemi sırasında kullanılan bir özeliktir. Eğer havuz etiketinin en yüksek değerli biti (yani 31. bit) işaretli ise, bu havuz tahsisi korumalı olarak işaretlenmiş demektir.

Büyük Havuz tahsisleri, tahsisle birlikte POOL_HEADER yapısına sahip değillerdir, bunun yerinde havuz başlıkları nt!PoolBigTable denilen ayrı bir tabloda tutulurlar. Büyük havuz tahsislerinin sayfa sınırlamasına(4K) yuvarlanmasından dolayı bu gereklidir.

Hata ayıklayıcının “!pool” komutu belirtilen havuz sayfasında bulunan havuz blokları hakkında bilgi verir. “!vm” komutu havuz kullanımı bilgisini verir. “!poolused” komutu ise tüm havuz etiketleri hakkında ne kadar bayt tüketildiği, ve kaç adet blok tahsis edildiği bilgisini verir. “!poolfind” komutu belirtilen havuz etiketini kullanan havuz tahsislerini gösterir. “!poolval” komutu havuz başlığını bozulmalara karşı test eder, fakat unutulmamalıdır ki asıl havuz verisini kontrol etmez. “!frag” sayfalanamaz havuzdaki dış havuz parçalanma bilgisini verir.

İlgili Fonksiyonlar: ExAllocatePoolWithTag(),ExAllocatePoolWithQuotaTag(), ExFreePool().

nt!_MMVAD

MMAD yapıları sanal adres tanımlayıcılarını(virtual address descriptors - VADs) temsil eder ve işlemin kullanıcı modu sanal adres alanındaki devamlı(contiguous) sanal hafıza alanlarını tanımlamak için kullanılır. İşlemin herhangi bir bölümünde VirtualAlloc() veya MapViewOfSection() ile ilerde kullanılması için her sanal hafıza ayırılması sırasında bir adet de MMVAD yapısı oluştururlur. MMVAD‘lar Sayfalanamaz(NonPaged) havuzdan tahsis edilir ve bir AVL ağacı biçiminde düzenlenirler. Her işlem yalnızca kullanıcı modu sanal adres alanını tanımlamak için kullanılan kendi VAD ağacına sahiptir, yani çekirdek modu sanal hafıza alanı için VAD yapıları yoktur.

StartingVpn ve EndingVpn alanları VAD tarafından tanımlanan alanın yüksek anlamlı 20bitini(x86 için) veya 52 bitini(x64 için) içerir, bu bilgi ise başlangıç ve bitiş adreslerini verir. LeftChild ve RightChild alanları, VAD ağacındaki sonraki düşük seviye düğüme(node) işaret eder.

Hata ayıklayıcının “!vad” komutu işlemin VAD yapısı hakkında bilgi verir.

İlgili Fonksiyonlar : ZwAllocateVirtualMemory(), ZwMappedViewOfSection(), MmMapLockedPagesSpecifyCache()

Önbellek Yöneticisi (Cache Manager)

nt!_VACB

Sistem önbellek sanal adres alanı 256K uzunlukta(ntifs.h dosyası içerisinde VACB_MAPPING_GRANULARITY sabiti ile tanımlanır) ve “views” ismi verilen parçalara ayrılmıştır. Bu sayı aynı zamanda sistem önbelleğine eşlenecek olan dosyaların hangi hizalama ve uyum bilgisine sahip olmasını gerektiğini de belirtir. Tüm “view”lar için önbellek yöneticisi Sanal Adres Kontrol Bloğu(Virtual Address Control Block (VACB)) ismi verilen ve sözkonusu “view” hakkında bilgi içeren yapılar sağlamaktadır.

CcNumberOfFreeVacbs ve CcNumberOfFreeHighPriorityVacbs isimli iki global çekirdek değişkeni birlikte toplam tahsis için uygun halde olan VACB sayısını belirler. Benzer tüm VACB yapıları CcVacbFreeList ve CcVacbFreeHighPriorityList isimli listelerde korunur. Links alanı da bu amaçla kullanılır.

BaseAddress alanı VACB tarafından tanımlanan “view”‘in sistem önbelleğindeki başlangıç adresine işaret eder, bu bilgi ise MmMapViewInSystemCache() fonksiyonu tarafından oluşturulur.

SharedCacheMap alanı, ilgili VACB yapısınına sahip olan paylaşılan önbellek haritası(shared cache map) yapısına işaretçi içerir.

ArrayHead alanı VACB‘ı içeren VACB_ARRAY_HEADER yapısına işaret eder.

Hata ayıklayıcının “!filecache” komutu kullanımda olan VACB yapıları hakkında bilgi verir.

nt!_VACB_ARRAY_HEADER

VACB yapıları, VACBlerin yönetimini sağlayan başlık olarak VACB_ARRAY_HEADER eşliğinde 4095 adet olarak tahsis edilir. VACB_ARRAY_HEADER yapısının hemen peşinde VACB yapıları dizisi bulunur.

Bir birim VACB dizisinin boyutu 128K’ya denk gelmektedir, bu da VACB_ARRAY_HEADER yapısını ve 4095 adet onu takip eden VACB yapısını kapsamaktadır. Böylece her bir birim 1023MB’a kadar sistem önbellek sanal adresi eşleyebilir (bir adet VACB 256K eşleyebilir). En fazla olabilecek VACB_ARRAY_HEADER yapısı ve bunun içinde bulunacak VACB yapılarının sayısı sistemdeki toplam sistem önbellek sanal adres alanı ile ilgilidir, örneğin x64 sistemlerde bu 1TB x86 sistemlerde ise 2GB olabilmektedir. Bu durumda x86 sistemlerde aynı anda en fazla 2 adet VACB_ARRAY_HEADER yapısı bulunabilmektedir.

Bir çekirdek değişkeni olan CcVacbArrays VACB_ARRAY_HEADER yapılarına işaret eden bir gösterici dizisidir. VacbArrayIndex alanı, sözkonusu VACB_ARRAY_HEADER yapısının CcVacbArrays dizisindeki yerini veren gösterge numarasıdır. CcVacbArraysHighestUsedIndex değişkeni, CcVacbArrays dizisindeki en son kullanılan girdiyi içerir. Bu dizi ise CcVacbSpinLock isimli kuyruklanmış döneç kilit(queued spin lock) ile korunur.

Tüm sistemde tahsis edilmiş ve CcVacbArrays ile gösterilen toplam VACB_ARRAY_HEADER yapısı sayısı CcVacbArraysAllocated isimli global bir değişkende saklanır.

nt!_SHARED_CACHE_MAP

SHARED_CACHE_MAP yapısı önbellek yöneticisi tarafından o an sistem önbellek sanal adres alanına önbelleğe alınmış olan dosyanın bölümleri hakkında bilgi saklamak için kullanılır. Önbelleklenmiş bir dosya için, o dosyanın açık olan tüm örneklerini de içine alan bir adet SHARED_CACHE_MAP yapısı bulunur. Yani, SHARED_CACHE_MAP yapısı dosyanın açık olan örnekleri ile ilgili olmak yerine direkt olarak dosyanın kendisi ile ilgilidir. Belirli bir dosyanın açık örneklerini temsil eden tüm FILE_OBJECT yapıları SectionObjectPointers.SharedCacheMap alanı ile aynı SHARED_CACHE_MAP yapısına işaret ederler.

Aynı dosya akışı bölümlerini eşleyen tüm VACB yapıları, yine aynı SHARED_CACHE_MAP yapısını kullanarak erişilebilir durumdadır. Paylaşılan önbellek haritası yapıları, dosyanın belirli bir bölümünün önbellekten birden fazla eşlemeye sahip olmayacağını garanti etmektedir.

Global bir değişken olan CcDirtySharedCacheMapList, “view”lerinde “dirty” veri içeren tüm SHARED_CACHE_MAP yapılarını tutan bir listedir. Bu listenin içerisinde özel bir girdi bulunmaktadır (global bir değişken olan CcLazyWriterCursor), bu değişken tembelce yazılacak olan SHARED_CACHE_MAP yapılarının başlangıcını göstermektedir. CcLazyWriterCursor, tembel yazıcı(lazy writer) her çalıştığında CcDirtySharedCacheMapList listesi içerisinde hareket etmektedir. Herhangi bir “dirty” sayfaya sahip olmayan “view”lere sahip SHARED_CACHE_MAP yapıları global bir bağlı liste olan CcCleanSharedCacheMapList içerisinde tutulur. SharedCacheMapLinks alanı, SHARED_CACHE_MAP yapılarını CcCleanSharedCacheMapList veya CcDirtySharedCacheMapList listelerine sıraya koymak için kullanılmaktadır.

SectionSize alanı SHARED_CACHE_MAP tarafından eşlenmiş olan bölümün boyutunu belirler.

InitialVacbs alanı 1MB’dan daha küçük dosya bölümlerini eşitlemek için kullanılan 4 adet VACB içeren bir dizidir. Eğer bölüm boyutu 1MB’ı geçiyorsa, 128 adet VACB göstericisini içeren bir dizi tahsis edilerek Vacb alanlarında artık 32MB’a (yani 128 * 256K) kadar olan dosyaları tanımlayabilecek VACBlar gösterilir. Eğer bölümün boyutu 32MB’ı geçiyorsa, bu durumda 128 girdi içeren dizinin her bir üyesi, başka bir 128 adet VACB girdisi içeren dizilere gösterici olurlar. Bu ek seviye 4GB’a (yani 128 * 128 * 256K) kadar olan bölümleri destekler. En fazla 7 seviyeye çıkabilen VACB yapıları sayesinde teoride (128^7 * 256K) boyutunda olan dosyalara kadar izin verilmektedir, fakat bu boyut önbellek yöneticisi tarafından desteklenen en büyük bölüm boyutunu(2^63) aşmaktadır.

CcCreateVacbArray() fonksiyonu VACB dizilerini oluşturur ve bu VACB dizileri VacbLock alanında tutulan “push” kilidi ile korunur.

PrivateList alanı, bir dosyanın açık olan tüm örnekleri ile ilişkilendirilmiş olan PRIVATE_CACHE_MAP yapılarının bağlı listesinin en başını tutmaktadır. PRIVATE_CACHE_MAP.PrivateLinks alanı liste içerisindeki yapıları birbirine bağlamak için kullanılmaktadır.

Hata ayıklayıcının “!fileobj” komutu içerisinde SHARED_CACHE_MAP yapısına gösterici içeren SECTION_OBJECT_POINTER yapıları hakkında bilgi vermektedir.

nt!_PRIVATE_CACHE_MAP

Önbellek yöneticisi performansı artırmak için bir dosya üzerinde ileriye dönük okuma gerçekleştirir. Bu ileriye dönük okuma işlemleri belirli bir dosyanın her açık örneği üzerinde bağımsız bir şekilde yapılmaktadır. Bir dosyanın açılmış her örneği ile ilişkilendirilmiş olan PRIVATE_CACHE_MAP yapısı, en son yapılan birkaç okumanın geçmişini ve bunların önbellek yöneticisi tarafından o dosya üzerinde ileriye dönük okumada kullanılıp kullanılmadığı bilgisini tutmaktadır.

FILE_OBJECT.PrivateCacheMap alanı açık olan dosya örneği ile ilişkilendirilmiş PRIVATE_CACHE_MAP yapısını göstermektedir. Bu alan bu dosya için önbellekleme aktif edildiği sırada CcInitailizeCacheMap() fonksiyonu ile belirlenmekte, önbellekleme kapatıldığında ise CcUninitializeCacheMap() fonksiyonu ile temizlenmektedir.

FileObject alanı, PRIVATE_CACHE_MAP yapısı ile ilişkilendirilmiş FILE_OBJECT yapısına işaret etmektedir. İleriye dönük okuma(Read ahead) işlemleri yalnızca FILE_OBJECT.Flags alanı FO_RANDOM_ACCESS bitini içermediğinde gerçekleşebilmektedir.

SHARED_CACHE_MAP.PrivateList alanı belirli bir dosyanın açık olan her örneği için var olan PRIVATE_CACHE_MAP yapılarına işaret etmektedir. Açık olan dosya örneğine ait PRIVATE_CACHE_MAP yapıları bu listeye PrivateLinks alanı ile eklenilmektedir.

FileOffset1, FileOffset2, BeyondLastByte, BeyondLastByte2 alanlarının kombinasyonu söz konusu FILE_OBJECT yapısı ile dosya üzerinde yapılmakta olan okumanın modelini belirlemek için kullanılır. Önbellek yöneticisi fonksiyonu olan CcUpdateReadHistory() her okuma işleminde bu sayaçları güncellemek için çağrılır.

Flags.ReadAheadEnabled alanı dosyanın açık olan örneği için yapılacak olan ileriye dönük okuma işlemlerinin zamanlanması gerektiği bilgisini verir. CcScheduleReadAhead() tarafından işaretlenen Flags.ReadAheadActive alanı ReadAheadWorkItem alanında bulunan okuma işçi rutininin(read worker routine) şu anda aktif olduğu bilgisini verir.

Windbg hata ayıklayıcısının “!fileobj” komutu PRIVATE_CACHE_MAP hakkında bilgi gösterir.

İlgili Fonksiyonlar: CcInitailizeCacheMap(), CcUninitailizeCacheMap(), CcIsFileCached()

nt!_SECTION_OBJECT_POINTERS

SECTION_OBJECT_POINTERS yapısı dosya nesnesi ile ilişkilidir, ve belirli bir dosya ile ilgili dosya eşleme ve önbellekleme ile ilgili bilgileri vermektedir. Bir dosya 2 adet ayrı eşlemeye sahip olabilir, biri çalıştırılabilir dosya veya diğeri veri dosyası olarak..

DataSectionObject alanı bir kontrol alanına işaret etmektedir, bu yapı hafıza yöneticisi ile dosya sistemi arasında bir bağlantı sağlamaktadır.

ImageSectionObject alanı hafızaya eşlenmiş çalıştırılabilir dosyalar için kullanılan başka bir kontrol alanına işaret etmektedir. Veri eşleme bir tane devamlı ve aynı koruma özelliklerine sahip bir VA’dan oluşmakta olsa da, bir “image” eşleme farklı koruma özelliklerine sahip aralıklarda çalıştırılabir dosyanın çeşitli bölümlerini eşlemeye izin vermektedir.

SharedCacheMap alanı dosya için olan SHARED_CACHE_MAP yapısına işaret etmektedir. Bu yapı ise dosyanın nerelerin nerede önbelleğe alındığını belirtmektedir.

SECTION_OBJECT_POINTERS yapısında bulunan alanlar, yukarıda da bahsedildiği gibi hafıza yöneticisi tarafından belirlenmekte ayrıca Dosya Sistemi Sürücüleri de SECTION_OBJECT_POINTERS yapılarını dosya nesneleri ile ilişkilendirmektedir.

İlgili Fonksiyonlar: CcFlushCache(), CcPurgeCacheSection(),CcCoherencyFlushAndPurgeCache(), MmFlushImageSection(), MmForceSectionClosed(), MmCanFileBeTruncated(), MmDoesFileHaveUserWritableReferences(), CcGetFileObjectFromSectionPtrsRef(), CcSetFileSizes()